Molen van der, Nane

Geboren op: Paauwen, 24 feberwoarie 1947
Woont in: Leerms
Schrift veur: Dideldom
Kreuze
Toal & Taiken
Leermster Kraantje
Schreef veur: Krödde

“k Bin ien wereld kommen bie Smit’s Batten op
Paauwen en doar op vlakke lege laand van Mid-
den Grunnen opgruid. Vanòf 1967 heb k ien
Leerms touholden. As leroar Ingels, loater as di-
recteur van K.ter Laan Mavo en ploatsvervan-
gend rector van Ommelander College ien n
Daam heb k kost verdaind. Doarnoast bin k dik
datteg joar aan loop west mit harddroavers en lid
west van veul verainens en besturen, o.m. van
St. Kunstgaang Kaampke en Grunneger Toal
Club. Ien 2007 bin k ridder worden mit n lintje van
keunegin. Noa mien oettreden oet onderwies
(2009) bin k mit Grunneger toal aan loop goan.
Veul heb k leerd van Piet Kruizinga, Fré Schrei-
ber en Siemon Reker. k Schrief gedichten en kor-
te verhoalen ien Grunneger toal en korte ver-
hoalen ien Nederlands. k Oefen mit schrieven
deur Foabels van Aesopus om te toalen vanoet
Ingels noar Grunnegers. Ien 2015 bin k ook be-
gonnen mit Grunneger verhoalen vertèllen.”

Bouken: Om Leerms kommen (2000)
Katjewìnst op t Hogelaand (mit Willy
Westerdiek, Kunstgaang Kaampke,
2013)
Gaanzen Gakken en Kikkers Kwakken
op t Hogelaand (Sikkema, 2014)
Bundels: Vekansieverhoalen
(begunstegersgeschenk St. Grunneger
Bouk, 2013)
Mie Heugt (2015)
Boerderij Begeman, dail 3: Ainzoame
Boer (2016)
Priezen: 1e pries Grunneger Diktee RTV Noord
2012
2e pries Grunneger Schriefwedstried
2014
1e pries Hogelaandster Diktee 2015

vd Molen

Aai vergees

Buren binnen op vekaanzie en Thomas zel op heur tuten pazen. Zörgen veur wotter en vreten. Aaier dij legd worden, mag hai mitnemen. Dat, Thomas der op òf, hìnnen vouern en dou vot kieken of zai ook legd haren. Verdold, roak! Twij mooie dikke aaier lagen der al op Thomas te wachten.→

Aankondegen

(noar n old foabeltje)

Laankmanstieden heer zagen oelen al ales ien veuroet. Mìnsken vergeten veul ien loop van tied, mor daaier nait.
Ais kregen Oarend en Gier drokte. Zai zollen op leven en dood stried levern.
Gier ging eerst noar Oel tou en vroug hou of stried òflopen zol.→

Aanwiezens

Buren hebben nije hìnnen ien hok. Ollen legden nait meer en mozzen vot. Nije hìnnen leggen al. Schane genog nait ien nustkastje, mor haldaal achter ien t klaaine hokje, doar je bloots kroepend bie kommen kinnen. Zodounde zit buurman sums onder kippestront as hai aaier te→

Aarm verdrait

‘Hou haiten ie ook weer?
k Nuim mien noam. ‘Geft niks, overkomt mie ook geregeld.’ Heb niks ien smiezen tot hai t vannijs vroagt.
’Slim toch dat k joen noam vergeten bin.’ Wie proaten over t weer en t liekt hail nuver mit ol tot e zegt ,’Joa, bin leste tied op biesterboan, vraauw→

Aarvenis

Buurman is n driftkop. Mainsttied kaalm, mor bie tegenwiend wordt hai kwoad
en het gain geduld. Hai is aaltied aan sleudeln mit motors en ploffietsen.
Raif ligt din hinterdetwinter, mor hai kin t zo pakken as hai t neudeg het.
Tegenworreg binnen kiender ook aan sleudeln.→

Aigen himd

Adrie kon goud leren en zol noar hbs, mor meester zee dat t vaaileger was eerst n joar noar ulo. Kloar. Ging hail goud. Ìnd van t joar zeden ollu dat jong noar hbs tou zol. Ulo-directeur von t mor niks. ‘As aal mien goie leerlingen noar hbs goan, hou mout t din mit ons ulo? Nee, jong→

Ain te min

(noar n overlevern)

Gemainteroad vergoaderde. Börgmeester mos kieken of elkenain der was en tèlde koppen. Mozzen aacht wezen. Hai tèlde der mor zeuven. Siktoares tèlde dou noa, mor ook hai vergat homzulf. Doarom kwam ook hai mor op zeuven aanwezegen oet. Roare boudel.→

Alexander de Grote (2)

Hai leerde t wieze van Aristoteles
vocht mit Athene van Demosthenes
veroverde op Darius zien wereldriek
toog noar Babylon en Persepolis
Alalalài!
dat mit sweerd bevochten riek
van prinsen, stadholders en satroapen
mog nooit meer ten onder goan
mor niks dat wordt is blievend→

Altmühltal

Zun schient weelderg over sloapend daal
riepende korenvelden liggen
omzeumd deur gruine tinten van bos
glooiend bie heuvelflanken op vlijd


wodder stroomt hoasteg deur slingernd revierke
mout nog even vlaigensvlug noar Donau tou
veurbie verstilde witbekerkte dörpkes→

Beer en kammeroaden

(noar n foabel van Aesopus)

Twij kammeroaden laipen bie pad en weg, dou der zomor n dikke beer veur heur op pad ston. Ain van baaiden moakte dat hai boom ien kwam en verkroop hom tussen takken. Aander zaag dat e nait meer votkommen kon en lait hom plat op weg valen. Dou beer hom →

Bejoardenhoes

Proat wel mor luuster nait
schrief op wa’k zeggen wil
bin al tiedstieden vrij
nou t nait meer neudeg is


winter is nou ook kold
mor nait meer as vrouger
dou k nog scheuveln kon
zulvern rieksdoalders won


bin ooit oet klaai geboren
struunde over t Hogelaand
nou scharrel k wat mit→

Berkellaand

Even oetbloastied en
op raais noar t zuden
bleven wie wat hangen
ien ol Achterhouk


Reurlse Pompedoagen
en Beltrumse boerenfeesten
veul was der van doun doar
ien leste week van julimoand


Wie fietsten der hail wat
òf, genoten volop van
laand mit stille dörpkes
en soms n lutje→

Biel en bomen

(noar n foabel van Aesopus)

Holthakker laip ien t bos. Hai was op zuik noar n nije stoal veur zien heksebiel. Hai haar al veul holtsoorten oetpebaaierd, mor aaltied brak stoal van biel hom òf as hai aan bomen omhakken was. Hai keek hier en doar, mor kon nait recht goie toaie holt→

Biergarten

Nog even veur leste moal op fiets
n ìndje rieden noar dörpke tou
en vandoar noar volgend ploatske
voarend over nait aaid vlakke pad


sums stoef bie Altmühl laans
den deur korenvelden
roek van wait en hoaver ien neus
dut mie bot aan vrouger denken


t is slim hait en noa wat hinneweer→

Blaauwtong

Gezienus haar n beste koppel schoapen. t Waren haile besten en hai haar t ter aaid best mit had, benoam dou der nog n dikke subsidie op ooien geven wér.
Leste tied ging t wat minder. Of en tou was der n schoap zaik west en Gezienus was nait recht blied mit nij veearts. Von e mor n wieze→

Blaike zun

Blaike zun
schient schuchter
Oet greep
van vraide wiend
is ien lijte wel te weden

Boeren binnen
al ien bewegen
Bliedeg loaten
zai maarken
aan nije oogst
te kinnen waarken

Aal joar
keer op keer
vannijs mor weer
tot vervelens tou

Mor hou
mout t
ien vredesnoam
toch goan
as lu noatuur→

Boarende Baarg

(noar n foabel van Aesopus)


Baarg was n moal drok in de weer. t Ging der nogal om weg. Veul gerommel, n bult keboal en n hail gestèn. Dat kon elkenain ien de buurt dudelk genog heuren en t ging mor deur.
Daaier kwamen overaal vandoan om te kieken wat of ter loos was. Baarg rommelde→

Boas boven boas

(noar n foabel van Aesopus)


Waalneut en appel haren roezie over vroag wèl of mooiste van heur baaident was. Ging der orreg om heer. Dou kwam stem van brommelstroek vanoet heeg achter waalneut en appel. Hail aigenwies klonk t: ‘Willen ie wel ais opholden mit joen gesnak hou→

Boas en zien Honden

(Noar n foabel van Aesopus)

t Haar boer al tiedstieden tegen zeten en nou dat t dik winter was mit veul snij en ies, was alles vroren. Hai kon der hail nait meer oet kommen en etendrinken hoalen. Dou t eten apmoal op was, slachtte hai eerst schoap en doarnoa sik. Dou e dij opeten→

Boer en Aaiber

(noar n foabel van Aesopus)

Boer dee netten over zien nijs ienzaaid laand en vong der n koppel kroanvogels, dij der op òfkwammen om zoad op te vreten, ien. Zat ook n aaiber maank en dij brak zien poot ter ook nog bie. Aaiber smeekte boer hom te spoaren. Hai zee: “Moak mie nait dood→

Boer en ezel

(noar n foabel van Aesopus)


Boer ovverde vet swien aan Hercules, dij hom n moal red haar oet klaauwen van n laiw. Swien was eerst grootbrocht mit gaarst, hail veul gaarst en doardeur was baist lekker vet worden. Dou swien ovverd was, haar boer nog gaarst over en hai docht dat→

Boer en gaanzen

(n foabel van Aesopus)


n Koppel gaanzen zat op boer zien laand om nij zaaid jonge koren op te vreten. Boer pebaaierde heur te verjoagen deur mit lözze vlodders te schaiten. Jacht op gaanzen was ja verboden.
Eerst vlogen gaanzen votdoadelk vot as der schoten wer, mor dou zai→

Boer en Slaang

(noar n foabel van Aesopus)

n Boer von midden ien winter n slaang dij sikkom vervroren was. Hai haar mit baistje te doun; kreeg hom op aarm en hil slaang tegen zien borst om dij n beetje te verwaarmen. Slaang leefde al gaauw op deur waarmte en zien noatuurleke ienstinkt ook. →

Boer en Vos

(noar n foabel van Aesopus)

Boer dij vergrèld was op vos, omreden dij stool zien hounder, kreeg hom op t leste te pakken en zol ol rover der ais goud van laans geven. Hai bon vos n stuk taauw dat e ien petreulie deupt haar aan steert en stak fik ter ien. Vos ging der mit braandende→

Boer en zien schat

(Noar n foabel van Aesopus)

Boer was old en doagen zat. Dou hai t ter ien haars sikkom tou doan haar, raip e zien zeuns bie hom en vertelde heur dat hai zien goldschat op t laand begroaven haar, mor hai zee der nait bie woar. Dou zeuns hom der noar vrougen, zee ol boer bloots: ‘Mouten→

Bok en vos

(noar n Griekse foabel)

Dou bok, dij bovenop baarg woonde, midden ien zummer vrezelk dörst kreeg omreden der was gain wotter meer op baarg, ging hai op zuik noar stee doar nog aal wotter was. Dat was wied ommeneden ien n ófgrond mit staaile wanden, doar n revierke stroomde.→

Boogschutter en laiw

(noar n foabel van Aesopus)


n Haile goie boogschutter ging baargen ien op zuik noar buit, mor aal daaier gingen der vandeur zo gaauw hai dichtbie kwam. Bloots laiw wol hom weerstoan. Boogschutter schoot vot n piel oet zien boog op laiw òf en raip: ‘k Stuur die mien bosschop →

Boomverpoterij

Japie zien Grunneger Kroon gruide te groot. Zol ja schaande weden om appelboom om te hakken, dus hai wol dij wel slieten aan kammeroad. Dij wol boom groag hebben, mor din mos e mit grote kloet bie hom thoes òfleverd worden. Tja, hail gedou vanzulf, bult groafwaark en haile →

Braide schoul

Kiender,
openboaren en kristelken,
van Doemelot en Vore
van Gaarven en Kids
leren
speulen
wazen
zitten
op
braide schoul
van Toekwerd


Wozzen lu
oet wiek
kinnen ook oet vouten
ien Hallehoezen
van braide schoul
doar ien Delfziel

14-05-09

Buussoep

Hennie, wichtje van vief, ging mit ollu op veziede bie taande. Bie taande kregen zai kovvie mit kouk, loater n klokje veur manlu en limenoade veur aandern.
Om etenstied kreeg elk n bordvol soep. Was n best bord vol, mor hou lekker ook, Hennie kon t nait op.
Taande keek heur aan→

Delfsail 2009

Delfsail 2009

Raanke schepen mit hoge masten
Laange boegsprieten wied veuroet
Deronder hangt n schier wicht
Tröts staait noam op boug van t schip

Snelle klippers, stoere baarken,
tjalken, koggen en zulfs n old galjoen
Wat n riekdom zoveul vrumde zaailschepen
bie nander te zain ien hoaven→

Denneboom en Loariks

(noar n foabel van Aesopus)

Denneboom mouk loariks belaggelk, omreden dij zien nalen ien haars valen lait en hai mooi gruin bleef. Dou winter kwam, trok ter n dikke bui snij veurbie. Ien dikke loagen vil snij omdeel en dat op dikke takken mit gruine nalen van denneboom. t Duurde→

Dode ìnne

Bevrijdensfeest nog aal joar op viefden maai
Doden herdìnken oavend stoef der veur
Leven doun der ja nait zo bot veul meer
van dij veur voaderland dou streden
om vernien ons laand oet vot te kriegen


Loat wie, nou t goud gaait, der aits aan dìnken
hou swoar vree ais wel nait bevochten→

Doef en mier

(noar n foabel van Aesopus)

Mier paasde nait goud op en vil ien t kolle wotter van n stroomke. Doef dij net vanòf kaant oet stroomke dronk, zaag mier ien wotter drieven. Dij bedocht heur nait en gooide gaauw n grashaalm ien t wotter en mier kon hom der gelukkeg aan vaastgriepen.→

Doekboot

(n Gezienus verhoal)

Gezienus had aaid al zin had aan n bootje. Bootjevoaren von e schier en voak was e al mit zien kammeroad, dij n bootje haar, aan t voaren west.
Mor ja, n boot aanschaffen was nait zo stoer; aal dat ter bie kieken kwam vanzulven wel. Hai mos din plak hebben veur→

Doene mus

(Noar n old foabeltje)

Mus haar zès gaarstkorrels vonden en legde dij ien n schuddeltje mit wotter ien zun. ‘Wat dustoe doar?’ vroug moeske.
‘k Wil bier braauwen,’ zee mus.
‘Bier braauwen mit zès gaarstkorrels en n beetje wotter? Dat wil k wel ais zain’,→

Dooie knötwilgen 1

Joar of wat leden binnen knötwilgen bie sloot laans poot. Mainste stoaken binnen nuvere bomen worden, aal twij joar worden zai knöt. Veur hoes van kammeroad willen vaaier knötwilgen nait gruien. Gemainte het ter al twij moal nijen poot, mor t wil nait. Te dreug of te nat? →

Dooie knötwilgen 2

Buurman van kammeroad is slim wies mit bomen, dus ook mit dij knötwilgen bie weg laans. Muit hom slim dat bomen bie zien buurman veur hoes mor aalweg dood goan. Nou dat ter nijen poot binnen, het hai bedocht dat hai wilgestoaken ale doagen mor even wotter geven mout.
Din mout→

Draanksteern

Dou Gezienus n jongkerel was en nog nait zo laang trauwd, haar e, dou e n moal wat te veul draank had haar, noam kregen dat e der nait ien spijde.
Elkenain wis zekerwoar dat Gezienus perool zien klôkjes kreeg, ook al was e noeit vernijs doen west.

On Moal, joaren noatied, viel →

Drij daiven en ezel

(noar n foabel van Aesopus)


Drij daiven dij bie pad en weg omstruunden om wat te ‘vienden’, kwamen n löshaangend stuk taauw tegen op weg. Aan taauw zat n ezel vaast. Taauw konden zai wel bruken en namen t mit.
Onderwegens noar hoes tou kregen drij daiven ter over hou of zai dermit→

Drij honden en berevèl

(noar n foabel van Aesopus)

Drij honden lagen heur oet te rusten aan kaant van revier. Dou zagen zai doar opins midden ien revier n berevèl drieven. Dij wollen zai groag te wotter oethoalen, omreden beer was dood en din was vèl ja van heur. Dij konden zai mooi verkopen veur n →

Duundigt

Aan muur van koamer hangt n litho mit as tuddel ‘Na no.9 komt no.10’ van Sjouke Heins. Mor twij renpeerden ien paddock mit heur jockeys ien zoadel stoan der op. Mor as k ter noar kiek, zai, roek en heur k veul meer.
Onner machtege kestanjes, dij koulte verschavven op haite zummernommirreg→

Eefder vekaanzie

Op achterdeel wer schommeld
veur hoge muur fietsen leerd
mit boer aan swienen vouern
en mit trekker rieden aal mor weer


Op fiets even noar sluus tou
kieken hou of schutten ging
boten zonken daip ien dok
of kwammen omhoog al weer


Bie Zessprong ien speultoen
op femilieschommel→

Eelske ezel

(Noar n foabel van Aesopus)


n Ezel kroop op dak van n gebaauw en rinnewaaierde mit gehampel doarboven hail wat pannen. Zien boas zat hom noa en joug hom radjes weer omdeel mit n poar beste
batsen van dikke bongel.
Ezel zee: “Dou ik guster oap t zulfde doun zaag, mos elkain haardop→

Eersterd

Begun meertmoand,
winters weer al even aan kaant,
zaag k zo mor ain vlaigen boven gruinlaand
drij doagen noahéér wazzen der aal veul meer


roem n week loater kivvend kiewiet roupend,
zitten zai nait laanger doeknekt trankiel ien veld
binnen zai ien tied ook al goud op kòlle→

Eichstätt

Wied vot kin ain torens al zain
van oerold stadje ien Altmühltal
doar Kelten en Romainen al leefden
maank staile kaalkrotsen en glooiens van t laand


Bonefoasius van Dokkum stichtte der n bisdom
eerste bisschop baauwde klooster en kerk
burg hoog boven stad zetel van preloaten→

Ezel en Beeld

(noar n foabel van Aesopus)

Ais droug n ezel n vernuimd holten beeld van n haailege deur groot loug om ien kathedroal zet te worden. n Hoop lu wazzen der op òfkommen om t beeld te zain en as ezel mit beeld laans kwam, bogen lu daip veur t beeld van haailege. Ezel dij dochde dat lu →

Ezel en Grashippers

(Noar n foabel van Aesopus)

n Ezel dij noar geluud van grashippers luusterd haar, von dat geluud aibels schier. Omreden hai wol stommegeern ook zo’n geluud moaken, vroug e wat of grashippers wel nait eten deden om zo’n schier geluud moaken te kinnen. Grashippers zeden dat→

Ezel en Koopman

(noar n foabel van Aesopus)

n Boer oet Lèlns wol n ezel kopen van n boer oet Kröddeburen en proatte mit hom òf, dat hai baist eerst even oetpebaaiern mog veurdat koop deurging. Hai nam ezel mit noar Lèlns tou en dee hom ien laand bie zien aander ezels.
t Nije baist ging votdoadelk→

Ezel en zeuns van zien boas

(noar n foabel van Aesopus)


Ezel was ais n moal swoarbeloaden op pad mit zeuns van zien boas. Zo mor opains sprongen der n stuk of wat rovers vanachter n heeg vot om ezel mit koopwoar op rug te stelen.
‘Der vandeur, goa der vandeur,’ raip ain van zeuns, ‘zodat ze die nait→

Ezel en zien schaar

(noar n foabel van Aesopus)

n Raaizeger huurde ais n ezel mit zien boas der bie om hom noar n ploats wied vot te brengen. Omreden t was hail waarm en zun ston op hoogste punt, lait raaizeger ezel stoppen om oet te rusten en kroop hai zulf onder ezel ien schaar van baist.
Der was mor→

Ezel, Hoan en Laiw

(Noar n foabel van Aesopus)

Dou ezel en hoan n moal mit heur baaident over t haim laipen, kwam der n laiw aan dij slim gammel was.
Hai zol net ezel griepen, dou hoan haardoet begon te kraaien.
Der wordt zegd dat laiwen n dikke hekel hebben aan hoanegekraai en der min tegen kinnen.→

Ezel op jacht mit laiw

(noar n foabel van Aesopus)

Slaauwe laiw dij op jacht wol, bedocht wat om hom t joagen makkelker te moaken en vroug slichte ezel hom mit te helpen. Dij vuilde hom hail wat dat laiw zien hulp vroug en wol hom groag biestoan. Ezel mos hom verkroepen ien strevèllen aan raand van →

Ezel, vos en laiw

(noar n foabel van Aesopus)

Ezel en vos sloten n overainkomst nkander bie te stoan ien tieden van nood en gevoar. Dou gingen zai mit heur twijbaaident op jacht. Al gaauw kwamen zai laiw tegen dij ook op jacht was en slim honger haar. Vos, dij gevoar votdoadelk deur haar, laip→

Fietsen

Verkerentjederij van buurvraauw is dik aan. Mit heur twijbaaident hebben zai t hail gezelleg. Buurvraauw het t ter slim drok mit en zai is veul ien bewegen mit heur Jan. Kea het heur zulfs al n elektrieke fiets kocht.
Poar joar leden het zai riebewies hoald en noatied haar →

Fleddermoes en Wiezeltjes

(noar n foabel van Aesopus)

n Fleddermoes dij op grond deel kwam en vongen wer deur n wiezeltje, smeekte om zien levent te spoaren. Wiezeltje waaigerde dat, omreden hai was van noatuur oet vijand van aal vogels. Fleddermoes zee tegen wiezeltje, dat e gain vogel was mor n moes.→

Fopkedo

t Is weer zo wied. Sikkom dezembermoand en din is t ja ook al gaauw Sunnerkloas. Gezienus en Geesje vienden t n hail schier feest. Aaltied al vonden. Haile femilie komt din thoes op veziede en der worden kedookes oetdaild en gedichten veurlezen en t gaait ter din om heer, allernoast.→

Gain ìnd of swet

Wintergaarst staait gelend
sangen eerabbels bluien
maisbloaden wirreln ien wiend
maaid gras swut ien zwad


Meer kikt noar darreln van
heur vool, schudt wies mit kop
raaiger strikt deel ien sloot,
staait op hoge stelten stil


Stoevend over koefkekrullend Schild
speult →

Gain vree

Swaarf over olderlieke laand
bezai aal dat doar leeft en waast
baanjer van ain noar aner kaant
ronnom leven dat mie goud paast


Oogsten goud mor ook haalftied nait
as dreug gewas noar wodder smacht
waait din wat sloeg op woddel staait
gaaile locht boven Klaaibosacht


Vatteg→

Geluk en ongeluk

(noar n foabel van Lessing)

Vraide vaalk haar honger en vanoet lucht schoot e as n piel oet boog op twij doefkes òf dij ien boom wat aan snoetjeknovveln waren. Vriekel was al zo stoef bie heur dat ter gain redden meer aan was. Ain van heur baaident zol deraan goan, zo t leek. Zai→

Genoat

Gezienus het n kat. Dij hait Lodewiek en is al fieftien joar old. t Is n koater en Gezienus is slim wies mit t baistje. Krigt t lekkerste vreten oet blikjes en bakjes en as der ais wat mit t daaier aan haand is, mout veearts der votdoadelk even noar kieken, as dij der toch net is veur→

Golden hallozie

Jaantje koopt aal drij doagen n nij hallozie bie Action, ook al kin zai ains gain klokkieken.
Ollen smiet zai ien voelensbak. Femilie vient t goud. Beter as sigeretten kopen.
‘Mooi hè?’ kraait Jaantje as zai nijste aankoop zain let.
Mor nou is der keronoa-meleur en Jaantje→

Grode Alexander

As westenwind dij komt en gaait
en gainain dij vastholden kin
trok Alexander oosten in
zaag dood voak noast hom runnen
zunder dat dij keunk te pakken kreeg
haar noa tien joar op Bucephalus
zien rug haalve wereld veroverd
om nooit meer vergeten te worden
as hai ainmoal wereld→

Haardloperij

(Noar n olle foabel)

As hoas por tegenkwam, kon hoas t nait loaten om por te nittjen dat dij zo loi was en zo troag. ‘Dus ter ja dien haile levent over om n stuk laand over te steken doe-laangzoam-aan.’
Op n duur wer por geklier zat en wol vroak. Hai mouk n òfsproak mit zien neefke→

Haarsraais

Smörgens orreg dokeg
stap k ien Arriva
traain, goa noar Stad


glie hail gestoadeg deur
dij graauwe velden laangs
laange sloten


omliest deur roustend raait
sliestert traain toetend deur
dikker wordende dook


dwaars deur dij klaine wereld
kom k aan ien drokke Stad
wat gaait→

Handelslu

(noar n foabel van Aesopus)

n Grode stad wer aanvalen deur n vrumd leger en börgers werden bie nkander roupen om te beroadsloagen over beste menaaier om stad te verdedegen tegen vijand.
Metseloar docht dat beste menaaier om stad te verdedegen mit bakstainen was. Timmerman→

Hanska en Doeven

(noar n foabel van Aesopus)

n Hanska dij zaag dat doeven ien doevemat goud vud werden, vaarfde homzulf wit om op n doef te lieken;
ging midden maank doeven zitten en vrat hom zat.
Doeven dochden dat widde hanska ain van heurzulf was, zo laang e mor gain geluud moaken dee en laiten→

Hercules en Vouerman

(noar n foabel van Aesopus)

Vouerman ree mit zien kaar over n minne ree, dou roaden hom votzakten ien bragel. Veraltereerde kerel ston noar votzakte spul te kieken en raip god Hercules aan hom te helpen kaar der weer oet te kriegen.
Der wordt zegd dat Hercules dou noar kerel→

Hert en schoap

(n foabel van Aesopus)


Hert vroug schoap n moal om hom n mud ròg te lainen. Schoap was nait zo dom om groan votdoadelk òf te geven, zunder dat e zeker wos dat hai ròg weerom kriegen zol.
“t Is apmoal wel mooi,” zee hai, “mor wel staait ter börg veur die?” Hert raip dat wolf börg stoan→

Hìn mit golden aaier

(n foabel noar Aesopus)

n Echtpoar haar n hìn dij heur aal doagen n golden aai leggen dee. Zai dochten dat hìn n dik stuk gold ien heur haar en om dat gold te kriegen, slachtten zai hìn. Mor tot heur verwondern ontdekten zai dat hìn der van binnen krekt zo oet zaag as aander hounder→

Hoan en Edelstain

(Noar n foabel van Aesopus)

Hoan dij ien grond omkraabde op zuik noar vreten veur homzulf en zien hìnnen, von n edelstain en raip: “As dien aigender die vonnen haar, zol e die oppakt hemmen om die vannijs ien n sieroad te moaken; mor ik heb die vonnen zunder da’k n doul veur die→

Hoanebieter en doeven

(noar n foabel van Aesopus)

Hoanebieter wol ook wel ais wat aans eten as kukens. Hai wol achter doefkes heer, mor dat zat hom nait mit. Dij konden goud vlaigen en ontkwamen hom al gaauw.
Hoanebieter las op n dag wat ien kraant over haartkwoalen en dat brocht hom op n idee. Hai →

Hoanedaiven

(foabel)

Stèl daiven oet n Daam brook ien n hoes op Tjamsweer ien, mor sinten of dure spullen vonden rovers nait. Der zat bloots n dikke hoan ien tuuthok en dij hebben zai dou mor mitnomen ien zak. Haren zai te minzent nog wat te eten. Thoeskommen hoalden zai hoan te zak oet om →

Hoas en Schildpad

(noar n foabel van Aesopus)


Hoas laagde schildpad doaglieks oet, omreden dij haar zokse körte poten en laip zo langzoam.
Schildpad antwoordde laggend dat e hoas, aalhouwel dij radjes as wiend was, versloagen zol ien
haardloperij. Hoas ston hom haalf, omreden hai dochde→

Hoazen en Kikkers

(Noar n foabel van Aesopus)

Hoazen dij gebukt gingen onner heur aigen baangeghaid en t zat wazzen om der aalweg mor van deur te runnen veur meugelke gevoaren, namen besloet der n ìnd aan te moaken deur vanòf waalskaant ien daipe moar te springen, zodat zai om haals kommen zollen.→

Hoazen en Laiwen

(noar n foabel van Aesopus)

Hoazen betoogden op grode vergoadern dat aal daaier geliek weden zollen. Laiwen beten terug: ”Joen woorden, beste hoazen, binnen schier mor dij hebben gain tanden en klaauwen zo as wie dij wel hebben”.

Hoazen en Vozzen

(noar n foabel van Aeosopus)


Hoazen waren ien stried mit oarenden. Zai vrougen vozzen om heur te helpen. Vozzen zeden
dat zai hoazen groag holpen haren, as zai nait waiten haren wel of dat hoazen waren en wel of
dat oarenden waren.
Ain mout aaid goud omdenken en zoaken òfwegen→

Hond en hoas

(noar n foabel van Aesopus)


Hond dij n hoas tou t leger oet joug, ging achter daaier aan. Dou hai hoas ienhoald haar, beet hai hoas
zo verniend dat hai hoas sikkom dood beet. Mor hoas ontkwam en ging der weer van deur.
Dou hond hoas veur twijde moal ienhoald haar, beet hai nait →

Hond en zien schaar

(Noar n foabel van Aesopus)

Hond dij mit n dik stuk vlaais ien bek moartil over laip, zaag zien aigen schaar ien t wotter van moar. Hai dochde dat t n aander hond was mit n stuk vlaais ien bek dat n moal zo groot was as zien aigen.
Hai lait vlaais tou bek oet valen en besprong aander→

Hou kou pebaaierde n hoas te vangen

(noar n foabel van Aesopus)

Kou wol n moal op jacht om n hoas te vangen. Veur gezelleghaid vroug hai laiw, schoap en sik mit. Haile dag trokken zai deur bos en veld zunder n hoas te zain. Aal kregen zai n hert te pakken. Doar wazzen zai ook slim blied mit en dou t donker wer, gingen→

Iem en schoap

(noar n foabel van Lessing)

Iem vroug ais aan mìns of dij wel ain nuimen kon dij hom meer gouds brocht as iem.
‘Joa wis kin k dat’, zee mìns.
‘En wel mag dat din wel nait weden’, vroug iem.
‘Nou da’s hail makkelk,’ zee mìns,’ dat is schoap vanzulf.’
‘Oh joa?’ ,vroug iem, ’Woarom →

Joager en Holthakker

(Noar n foabel van Aesopus)

Joager, nait n hail moudege kerel, woarde rond noar sporen van laiwen. Hai vroug holthakker, dij aikenbomen aan t kappen was ien bos, of dij ook sporen van laiwen zain haar of dat e wis woar laiwen heur sloapploats haren.
“k Zel”, zo zee holthakker”,→

Jong dij aan swimmen ging

(n foabel van Aesopus)

n Kwoajong was aan swimmen goan ien n woeste revier, mor swimmen kon jong nait. Zunder hulp kon e nait te wotter oet kommen en doarom raip e om hulp. Der kwam n kerel op òf, mor ien stee dat kerel jong hielp, begon e tegen jong te schelden dat hai nait wies was→

Jong en Schorpioun

(Noar n foabel van Aesopus)

Jong was drok mit sprinkhoanen vangen. Hai haar der al hail wat vongen, dou e n schorpioun zaag en omreden hai mainde t was n sprinkhoan, wol e dij beet kriegen. Mor dou hai hom griepen wol, lait schorpioun zien vergiftege angel zain en zee: ‘Astoe→

Jong en Wolf

(Noar n foabel van Aesopus)

Jong dij van t laand weerom kwam op weg noar ploats, wer noazeten deur n wolf. Dou jong zaag dat e wolf der nait oetlopen kon, keerde hai hom om en zee tegen wolf: “ k Wait wel vrund Wolf, dastoe mie te pakken kregen hest, mor eer ik der aan goa, vroag ik →

Kaamp Beetse

Overhaid zaag t veur waarklozen as weldoadeghaid
mor groter hel was der veur hìnstuurde lu dou nait
tot deelvalens tou ontginnen mit sikkom niks te vreten,
hebben zai as daaier ien hel van Jipsenhoezen zeten


ien oorlog zaten honnerden jeuden ien t zulfde kaamp
dij haren →

Kamp

Der was ais n kerel dij haitte Kamp
dij zol schoades ofhanneln veur Nam
hai stelde mor oet
zee aal mor “komt goed”
mor van gas haar man bloots gain verstand

Kapschuren

Vrougerdoagen stonnen zai groots bie ploatsen
wiederwaaieg, bloots kappen op holten zoelen
mit koornmènnen begonnen goulen te dijen
bie ienhoalen van bunders goldgeel koren


Bie winterdag kwammen dou dörsmesienen
vraten korenvakken doagsover grommend leeg
swoare→

Kat bèl aanbienen

(Noar n foabel van Aesopus)


Moezen hillen n vergoadern om oet te figelaaiern wat of beste menaaier was om elkain te woarschaauwen aans kat ter aan kwam.
Van aal bedinksels dij aandroagen werden, was der ain dij mainste stimmen kreeg en dat was t
veurstel om kat n bèl om haals→

Kat en Moes

(noar n olle foabel)

Kat en Moes woonden mit heur baaident ien vree ien n hoeske boetenòf. Ien zummer was der eten genog ien t veld en doarom verzoamelden zai ook eten veur wintertied, as der niks te eten was op t laand. Zodounde haren zai ook n pot vet ien crypte onder koor van →

Kat en muskes

(noar n foabel van Aesopus)

Van jongs òf aan wazzen kat en muske kammeroadjes west. Kooi van mus en maand van kat stonden noast nkander en zai wazzen ien loop van tied dikke kammeroadjes worden. Dat ging laang goud, tot ter op n dag n aandere mus op veziede kwam bie mus. Deur getsjilp→

Kat en Venus

(noar n foabel van Aesopus)


Kat wer verlaifd op n knappe jongkerel en smeekte Venus om heur ien n vraauwspersoon te
veranern. Venus voldee aan t verzuik en veranerde kat ien n schiere jonge maaid. Jongkerel zaag
heur en wer smoorverlaifd. Hai nam heur mit as zien bruud. Terwiel→

Keerskes

t Was n schiere boom dij Gezienus en vraauw hoald haren. Wel n beetje aan dure kaant mor och, t is mor ainmoal ien joar Midwintertied en din dou je wat. Op wintersport gingen zai dit joar nait en kiener kwammen ook nait op veziede omreden dij wazzen mit nkanner noar Amerikoa tou→

Kerbidschaiten

Op dörp wordt nog mit kerbid schoten op oljoarsdag. Jongelu goan mit stuk of wat melkbuzzen noar lege wier en leggen heur schuuns omhoog op n baalk. Beetje kerbid derien, beetje wotter derbie en deksels derop. Din roupen zai ‘oren’ en aal vingers goan ien oren. Din lopt n jong→

Kerstbrös

Gezienus zien opoe, dij al weer vieftien joar vot is, wer aal joar op ain van kerstdoagen oet bejoardenhoes ophoald en din moakte femilie der mit nkander n schiere dag van veur ol mins. Lopen kon olske nait zo goud meer mor dingen moaken mit heur handen ging heur nog hail schier→

Kerstkaamp

eerste kerstdag 2016


As doagen doken en duusterg diezen
en levent stoadeg aan tot stilstaand komt
moaken lu heur kloar veur kerstfeest vieren
al is t vandoag de dag zo aans as ooit was


keunk het zevens tousproak holden tot volk
hai haar mit toustand ien wereld worsteld
raip→

Kerstmis

Klokslag aacht. Tiedens midwinter begunt dag ien Leerms din zo’n beetje veur ons. Is ja ook laang duuster smörns. Mor nog evenkes en doagen worden vannijs laanger. Schane genog is der gain oetzicht op snij, aal op regen. Aiglieks heurt ter ja n dikke loag snij te liggen, zo→

Keunenkriek van Laiwe

(Noar n foabel van Aesopus)

Daaier van t open laand en van bossen hadden laiwe as keunenk. Dij was nait kwoad en ook nait boazeg, mor recht en oardeg zo as n keunenk mor wezen kin. Hai raip baisten n moal op veur n keunenkleke vergoadern van aal vogels en daaier. Hai stèlde veurwoarden→

Kikkers en vechtende bollen

(noar n foabel van Aesopus)

Stoef bie graacht wazzen ais twij wozzen bollen aan vechten om n kudde koien. Winnoar zol boas over koien worden. t Ging der aldernoarst om weg en kikkers ien graacht schoten van waal òf wotter ien en twij kikkers gingen n ìnd wiederop op pompeblad→

Kirchanhausen

Zundagmörgen, 14 juni 2014

Bie Altmühl laans lopt n pad
slingert gries mit revierke mit
strak en stief staait wait ien oaren
gelend gaarst ligt hier en doar wat plat

kerkje grootsk aan dörpraand op klip
as of hai hoezen bewoaken wil
spits wiest toren liekoet noar zun
kristelk→

Koatje

(n verhoal van Rolf )

Vroger, n joar of sesteg leden, is ter ais n koatje van dörp moakt van lucht oet. Sentrom staait ter ien swaart-wit op mit kerk, kroug, gemaintehoes en luddek börgje boven ien beeld. Dat koatje hemmen wie noa laank zuiken vonnen op n rommelmaart ien n stad→

Kon minder

Buren binnen ophokt, zo as zai zulf zeggen. Deur keronoa het regeren ales op slöt doan. Buren hebben pest ien dat zai nait vot kinnen. t Binnen veulraaizegers en laifst nait thoes. Haitied aan votgoan, votwezen of thoeskommen. Zai konden t beter rusteger aan doun, vienden→

Kraab en Vos

(noar n foabel van Aesopus)


n Kraab lait zee veur wat t was en koos n stuk gruinlaand as zien nije woonderij.
Vos kwam op hom òf en, omreden hai was gammel, vrat e kraab op. Stoef veurdat e opvreten wer, zee kraab dat hai t verdaind haar om opvreten te worden, omreden hai haar niks→

Kraai en roaf

(noar n foabel van Aesopus)


Kraai was ofgunsteg op roaf, omreden t zain van n roaf was n veurtaiken en lu konnen aan zien
vlaigen zain of toukomst der goud oetzaag of dat ter tegenheden op komst wazzen.
Dou kraai n koppel raaizegers aankommen zaag, vloog hai boven ien boom en→

Krougholder en Daif

(noar n foabel van Aesopus)

n Daif huurde ais n koamer ien n haarbaarg en bleef doar n zetje om aan te kieken of e wat gappen kon om logies te betoalen. Dou e der n poar doagen lozaaierd haar en nog niks van zien goading vonden haar, zaag e krougholder mit n schiere nije jas aan veur→

Laand van rust

“k Begun old te worden”, is mien antwoord as Anneke vragt: “ Woaraan zitstoe te dinken?” Antwoorden dut zai nait, zai leest ien nijste Nesbo. Older worden! Brr … en toch kriegt elkenain der mit van doun.
As ie nog n klaain kiend binnen, besef ie joe dat haldaal nait. Din gaait→

Laiw en Kerel

(noar n foabel van Aesopus)

Kerel en laiw kuierden mit zien twijbaaident deur t bos. Zai wazzen tegen nkander aan t snakken over hou staark en hou machteg heur soort wel nait was. Onder aal dat gesnak deur kwammen zai n standbeeld veurbie van n kerel dij n laiw mit zien handen→

Laiwe en Hoas

(noar n foabel van Aesopus)


Laiwe was aan t hoasjoagen bie Bavvelt en zaag opins n hoas ien leger liggen te sloapen. Hai zol
hoas krekt griepen dou der n reekaalf veurbie runde. Laiwe vergat hoas en joug reeke op slag achternoa. Hoas wer wakker van t keboal, schrok en runde haard→

Laiwe en moes

(Noar n foabel van Aesopus)

Laiwe wer wakker dou der n moes over zien kop kroop. Kwoad kwam e ien t ìnd, kreeg moes bie zien kladden en zol hom net dood moaken, dou moes hom doodsbenaauwd touraip: “As ie mie spoaren den zel k joe teunde baarmharteghaid eerlieks terugbetoalen.”→

Laiwe en wild swien

(Noar n foabel van Aesopus)

Op n aibels haite dag ien zummer, dou alle wilde daaier slim dörst hadden, kwammen n laiwe en n dik wild swien, noa laang zuiken, tougelieks bie n lutje wel aan om te drinken. Zai kregen votdoadelk drokte over wel van heur as eerste drinken mog en noa→

Laiwerkes

(noar n foabel van Aesopus)

Ien veujoar had laiwerke heur nust moakt ien t jonge gruine wait. Heur jonkjes konden sikkom oetvlaigen, dou boer der aankwam en tegen homzulf zee, dat wait riep was en dat e aale vrunden en noabers vroagen zol hom volgende dag mit te helpen mit oogsten.→

Lek en Brek

Gezienus was noar groot zaikenhoes ien Stad west. Haar al hail laang last van dik toon had. Noagel was iengruid en dokter haar zegd dat e der mor beter even mit noar zaikenhoes kon. Veul haar e doar nait mit op had, mor wat mos dat mos en hai haar der slim veul last van. Kon sikkom→

Longern

Mor hail wied vot
wieder nog den tied
doar holdt veur mie ain tou
dij alles goud moaken kin

k kiek ien tied wied veuroet
dreum van schiere dat ais komt
mor twiefel of t lukken gaait
bin den op slag ien t nou weerom

is t nait zo dat elkenain soms smacht
noar wat dat harstochtelk wordt→

Loze Hertje

(noar n foabel oet Indië)

Ien oerwoud op Sumoatroa woonde n woeste tieger dij aal daaier en mìnsen opvrat dij hai tegen kwam. Lu wozzen heur gain road meer en kropen vot ien heur hutten. Zai wazzen net zo baang veur tieger as aal daaier ien t bos en nuimden tieger toewanbabiát.→

Luk* hoeske

(noar n foabel van La Fontaine)


Grote Griekse filesoof Socratus lait homzulf n hoes baauwen. t Was gain groot hoes en n kammeroad van filesoof zee: ‘Gain stand veur zo’n groot man.’
‘Stand gaait nog wel ,’zee nummer twij, ’mor dat roam!’
Nummer drij von veurgevel der nait →

Lutje Deugenait

Midden op camping stoan wat poaltjes ien t gras. Noast ain van poaltjes zit n gat ien grond. t Is n schier rond goatje, zo’n 15 centimeter ien deursnee, en as ie der ien kieken gaait t hoast recht omdeel. Bie t gat ligt wat lös zaand en der liggen ook wat ronde keudeltjes. t Gat is→

Lutjeriep

Achterlaans muren
van Addengoa
veurbie ploatsen
Grevengoa en Joacobsmoa
lopen uren
aingoal weg vot


wied doar boven ien lucht
dragt westenwiend
raaizende witte wolken
deur dag en naacht


zo gaait achterlaans Addengoa
veurbie Grevengoa en Joacobsmoa
dag en naacht tied

Maaimoand

Doeven doetjen ien boom
kikkers kwoaken ien sloot
swaalfkes swaalpen deur t swaark
swaarde liesters lewaaien ien heeg
en kraaien roppen in tied nuskes leeg

10-05-09

Melkenmaaid

(noar n foabel van Aesopus)

Melkenmaaid laip noa melkens mit emmer melk tou t laand oet noar boerderij en lait ien loop heur gedachten aigen gaang goan.
”Veur sinten dij dizze melk opbrengt, kin k teminzent drijhonderd aaier kopen. As aal gaait zo as t goan mout, kinnen doar→

Metamorfose ien Winter

Daipvroren sporen laaiden t laand op over doeker
waaiern vandoar oet over t stuk ongeplougde baitelaand
rij inspoord deur t zwoare raif van grondgebroeker
Slootroegte ligt ien bulten op hoge walekaant


Iesbebonkte sporen lopen over t bragelg laand
hier en doar braider→

Mien Laifste Stee

Der is aaid stilleghaid as ien kerk op n deurdeweekse dag.
Ook nou as k laangs t smaal fietspadje, even voart moakend, helgen van t holten tiltje op fiets. Wottervogels swiegen votdoadelk as dij mie gewoar worden. k Stop op t vlakke dail, midden boven t moar, bie plaank doar→

Mol en zien Moeke

(Noar n foabel van Aesopus)

n Mol kin nait zain, mor lutje mol zee ais tegen zien moeke: ‘Moe, k bin der zeker van da’k zain kin!’ Omreden moeke wol hom teunen dat e hom vergizzen dee, legde zai n poar korrels wierook veur zien neus en vroug: ‘Wat is dit din?’
Lutje mol raip dat t →

Moordenoar

(Noar n foabel van Aesopus)

n Kerel haar ain om haals brocht en femilie van vermoorde zat moordenoar noa. Dou kerel bie n revier kwam, zag e n laiwe op waalkaant brullend op hom òfkommen en schietensbenaauwd klom e as de mieter n boom ien.
Mor boven ien boom kwam hom n slang ien→

Mug en bol

(Noar n foabel van Aesopus)


Mug vloog op ain van hoorns van bol en bleef doar n tiedlaang zitten. Krek dou e wieder vlaigen wol, moakte hai n neudelnd geluud en vroug e bol of dij groag wol dat e vot goan zol.
Bol zee: ” k Wis nait dastoe der was en k zel die nait mizzen astoe vot gaais.”→

Muggen en Hunnegpot

(noar n foabel van Aesopus)


n Swaarm muggen streek deel bie n omvalen hunnegpot dij op keukentoavel lag. Muggen kropen ien pot, gleerden der ien om en vraten heur zat ien hunneg. Heur pootjes en vleugels kwammen onder hunneg te zitten en bakten aan toavel vast. t Was van dij→

Mus en hoas

(noar n foabel van Aesopus)

Oarend haar ais n hoas te pakken kregen ien t veld. Mit zien snoavel en klaauwen reet hai aarme daaier aan stukken veur ogen van n muske, dij slim ontdoan raip: ‘Hoas, woarom gaaistoe der nait zo as n hoas betoamt as n hoas vandeur?’ Naauw haar muske→

Nacht

Langzoam aan dooft overaal t licht
is zun ien sangen kleuren swicht
ligt vij as logge vörms ien t laand
lui herkaauwend mit waark aan kaant


Zunlicht is doofd, dij laamp is oet
twijduuster vörmt scharen laankoet
hou rij zun ook mor mog schienen
laand zèl ien donkern verdwienen→

Nachtegoal en Laiwerk

(Noar n foabel van Lessing)

Der binnen dichters dij zo goud binnen dat lu heur nait meer begriepen kinnen. Wat mout ain doar nou van denken?
Vogels zaten ais mit zulfde perbleem over heur zingerij. Ain kin nog schierder zingen as aander en zai deden mor tegen nkander op. Dou→

Neude

Haalfweg augustusmoand
t was mooi aan loade kaant
gingen mit schier zummerweer
swaalfkes nuske baauwen


septembermoand was schier
jongen kwammen aaikes oet
ollen vlogen hinneweer
jonkgoud mos ja dijen


dou wer t kold en kwam
nattens der over tou
swaalfen mozzen votmoaken→

Noadernde naacht

Diezeghaid doar zun deel deur zakt
hangt boven kontrainen van kaamp
oavendstilte bloots verbroken
deur blèren van n strunend schoap


wodder, laand, locht en t aal
aan t wachten op duustern
dij op zien beurt roemen mout
ien aiweg durende tred
van nooit nait stilstoande tied→

Noar Hoes Tou

t Zaag der nait noar oet dat ol minske nog weer thoes kommen zol.
n Week of wat leden was zai opnomen ien Groot Zaikenhoes, dou dokter nait meer wos hou of hai der mit aan mos. Ze vil zo mor weg en der was eerst aan epilepsie docht. Noatied haar zai slim kopzere had en dat wol mor nait→

Noazummern

Waarm en stovveg ligt t òfwaarkte laand der heer
groanoogst is ja aan kaant al weer
Koren is vot, vrougriepen binnen der oet
Zummervaalgd laand tegen roet


Bloots n stuk doar blaikte stoppels nog op stoan,
ligt soezeg oetrustend noast loan
Aandern worden kloar moakt veur →

Nooit Doan Waark

Ien kolkende brij
van mien dinken dij
daanst op meziek
van nooit doan waark

Is t of k leef maank
lu moakt van stoal
en knooi ien tied deur
tot aan deelvaalenstou

en as dij lu holdert holden
dou ik nog deur
zulfs ien schoft van levent
kom ik nait tot bedoaren

Norelke Wiend en Zun

(noar n foabel van Aesopus)

Norelke wiend en zun betoogden wel van baaident t staarkste was en proatten òf dat dij as eerste kerel, dij krekt bie pad laip, te goud oet kriegen kon, staarkste was en doarmit winnoar. Norelke wiend mog begunnen en blous votdoadelk oet ale macht,→

Oadeloar en vogelvanger

(Noar n omtoalde foabel van Aesopus)


Op n moal vong vogelvanger n oadeloar ien zien net. Dikke vogel wer votdoadelk kortwiekt deur kerel en bie aander vongen vogels ien hok smeten. Noa verloop van tied kwam der ain dij oadeloar wel kopen wol en dat ging aan. Nije aigender von→

Oapen en twij raaizegers

(noar n foabel van Aesopus)

Twij manlu, doar ain van aaltied woarhaid zee en d’aander niks aans as leugens vertelde, raaisden mit heur baaident ien laand van d’oapen. Ain van oapen dij homzulf tot keunk van ale oapen oetroupen haar, gaf opdracht om baaide raaizegers op te→

Oarend en Vos

(noar n foabel van Aesopus)

Oarend en vos onnaaierden dat zai kammeroaden worden wollen en zai zollen doartou dicht bie nkander wonen goan.
Oarend baauwde zien nust hoog ien boom en brudde zien aaier oet en vos mouk zien hol onder worrels van aigenste boom en doar kwammen →

Oarend, kraai en schildpad

(noar n foabel van Aesopus)


Oarend haar n schildpad te pakken kregen en vloog mit zien klaauwen om baistje zien schild vot. Mor schildpad zat ien schild bekropen en oarend kon hom nait opvreten. Hai was drok aan prakkezaaiern hou hai baistje te schild oet kriegen kon dou kraai→

Oetrakken

t Mòs endelk mor ais n moal weden nou
beun ston ja mit ol spullen aan nok tou vol
mien vraauw zee da’k rais oetrakken zol
dus op n motterge dag noar hudde tou


Doar kommen ie joezulf den goud tegen
as ain opbewoardereg is vanoet oard
dij alles doarboven ien t hoes bewoart
doar herinnerns→

Ogen

Ogen worden min
k wor ja aals mor older
toch zai k nou meer


Hou old of k wor
k leer elke dag wel wat
of is t verleerd?

Ol Laiwe

(Noar n foabel van Aesopus)

Laiwe was old en gammel. Hai was nait veul maans meer en haar ter al sikkom tou doan.
Wild swien kwam der over tou en gaf laiwe verniend n hoal mit zien slagtaanden, omreden laiwe haar hom vrouger ais wat misdoan.
n Zetje loater kwam bol der over tou →

Olburgen

Tied om oet te rusten
roemte om noa te dìnken


Tied zat om
noar joezulf te kieken
hou of ain eerlieks is


schait ter bie t goie wel wat over
misdoane schraauwt haardop oet
ain wait noa n zètje wel hou of t zit


mor hoop dut leven
noa t rusten en t dìnken
komt ter vervast n goud begun

Olle Hond

(Noar n foabel van Asopus)

Hond dij, dou e jonk was en staark, aal daaier dij e opjoug ien bos te pakken kreeg, zat ais, dou e old en nog n moal mit zien boas op jacht was, n wild swien noa ien strevèllen. Dou hond n zetje achter swien heer zeten haar, kreeg e swien bie oor te pakken →

Olle hond en Joager

(Noar n foabel van Aesopus)

Joager dij bie Gezienus op t laand te joagen laip, haar n hond dij, dou dij jong was en haard lopen kon, aanschoten hoazen en fezanten zo te pakken haar en bie joager brochde. Mor dou hond old was, lukte t nait apmoal meer en kon wild hond sums ontkommen.→

Olle vraauw en lege wienkroek

(noar n foabel van Aesopus)


n Aarm old wiefke von n lege wienkroek doar haile lekkere wien ien zeten haar ien aaskegat bie hoes van n rieke kerel. Kroek rook nog aalvot noar dij lekkere draank en wiefke rook aalsmor vannijs begereg aan kroek. Hil kroek onder neus en din weer →

Ondankboare teef

(noar n foabel van Aesopus)

Onbeschoamde teef dij jongen kriegen zol, haar heurzulf mit n gladde tong bie n kammeroadske, dij n aigen nust haar, ien hoes proat. Teef leefde bie pad en weg en haar gain onderkommen doar zai jongen kon. ’t Is mor veur ain dag en zolst me der slim →

Over boer en roeziemoakende zeunen

(noar n foabel van Aesopus)

n Boer even boeten dörp haar drij zeunen. Dij zeunen mouken aalgedureg roezie. Veuls te voak was der kifkederij en wazzen zai t nait mit nkander ains. t Lukte heur ol heer mit redenaaiern mor nait om n ìnd te moaken aan drokte en dat ging op n duur geld→

Ozzen en radazzen

(noar n foabel van Aesopus)

n Swoarbeloaden woagen wer deur n span ozzen deur bragel van n ol loan sleept. Azzen van roaden kroakten en piepten der over.
Dou t aal slimmer wer, keek ain van ozzen achterom en zee: ‘Woarom moaken ie zo’n bult lewaai mit joen gekroak en gepiep. →

Peerd en swien

(noar n foabel van Aesopus)

t Was waarm en peerd haar geluk. Dij haar n poul mit lekker vris wotter vonden, doar hai zo veul oet drinken kon as e mor wol. n Poar doagen loater kwam wild swien der schane genog over tou. Dij dook t wotter ien of t niks was en moakte der binnen kortste→

Petries en Vogeloar

(noar n foabel van Aesopus)


Vogeloar vong n petries ien zien netten en zol dij krekt nek omdraaien, dou petries hom smeken
dee hom ien leven te loaten. “Loat mie leven beste vogeloar en ien ruil veur mien leven zel k die n haile kobbel petriezen noar dien netten tou lokken.”→

Polderlaand

Diek over bie Vaaier Wienden
voar k rompslomps polder ien
Over slingerend poadje
rie k stoef bie t wotter laangs


Zai landschop van Koekoek zien ploaten
knötwilgen laangs braide sloot
vol wotter helder as kristal
kikt ain zo tot aan bodem tou


Grutto’s, kiewieten en gaanzen→

Preek veur ain

Buurvraauw wol noar kerk tou, nou keronoa-regels versoepeld wazzen. Haar lezen dat ter kerkdainst was, mor nait mitkregen dat preek bloots ‘streamd’ wer. Op zundagmörn fietste zai noar kerk en laip kerk ien. Doar ston domnee ien mikrefoon te proaten, mor n haandvol olderlingen→

Raaizeger en Hond

(Noar n foabel van Aesopus)

Raaizeger zol noa wat gepiemel krekt van hoes goan, dou hai zien hond hom bie deur oet rekken zag en gappen.
Hai vroug hond op schaarbe toon: ”Woarom staais doe doar bie deur te gappen? Alens is kloar veur raais behaalven doe. Kom votdoadelk mit!”→

Reekaalf en zien pa

(noar n foabel van Aesopus)


n Lutje ree zee tegen zien ol heer: ’Ie binnen ja veul groter as n hond en kinnen haarder lopen. Boetendes binnen ie haardlopen ook beter wènd. En din heb ie nog n moal joen gewaai om joe verdedegen te kinnen. Woarom binnen ie din toch zo aibels baang→

Reüniefoto

Van reüniekemizzie van HBS kreeg k van week n groepsfoto oet 1965 toustuurd. Of k meschain wis wèl doar apmoal op stonden.


Joa vanzulf, dochde k, mor t vil tegen. Haalfschaaid kon k zo opnuimen, mor de rest? Gain flaauw benul hou zai haitten. Van gezicht joa, mor noamen, nee,→

Reurlse dreum

Waarme wiend waait
kroep onner schaarm
doar zun nait schient
en dreum wat vot ien tied


liek n gruin loaken ligt veld
wat wiederop heu kloar op laand
lekkere roek sweeft ien lucht
dut mie bot aan vrouger denken


fiets deur zummerse bozzen
bekiek ter wat trötse kestailen
schait→

Revieren en zee

(noar n foabel van Aesopus)

Revieren vergoaderden en besloten heur bie zee te beswoaren omreden zai stroomden zo drinkboar en zuit ien zee oet, mor werden doarnoa votdoadelk zolt en wazzen nait meer te drinken. Zee, dij deur haar dat revieren pebaaiern wollen hom dat tou→

Roaf

(noar n foabel van Lessing)


Vil roaf n moal op dat oarend datteg doagen op heur aaier zat om dij
oet te brouden.
’Ha, zo,’ schotterde zai verboasd oet, ‘nou begriep k eerst hou dat
jonge oarends zo schaarp zain kinnen en zo staark worden. Dat mou’ k
ook zo doun.’
Van stond òf aan→

Saars

Zit veur roam
en kiek ien boeten
Seupel zundje beschient
ómkleurde bloadern
ook al gounent op weg
dij wirreln wat
ien waaierge wiend
vlaigen rompslomps
hoog lucht ien
siddeln wat rond
worden din deur
wiendvloag tegen
rooie pannendak kwakt
glieden oetteld
gestoadeg deel→

Saars (2)

Onner leeghangende wolken
sjokt boer mit stok deur stille laand
haarsroek hangt ien schoonde sloten
twijduustern sloept over plougde vaalg


kòl draaigt aal n zetje mit kommen
kille dook strikt over sloapend laand
blaikte stoppels liggen te rötten
dubbende vorst gloepend→

Scheuveln

Vraizend weer, hoop op ies
scheuvels schaarpen loaten
laifhebbers ien alle stoaten
lieken nait wies


Teleurstellens altied mor weer
vorst deur depressie beloagd
ies op veurhaand verjoagd
wachten op n volgende keer


Mor nou den roak
ies op dikken
scheuvels tikken
elkain→

Schoap en swaalfke

(noar n foabel van Lessing)

Swaalfke vloog noar schoap tou om hom wat wol oet vacht te plukken veur ien zien nust. Dou swaalfke dat dee, begon schoap op en deel te springen van kwoadens.
‘Woarom bistoe zo kwoad op mie?’ vroug vogeltje beschaaiden: ’En woarom bistoe zo grienderg→

Schoap, Hond en Wolf

(noar n foabel van Aesopus)

Schoap haar ais n stoet laind van hond, mor kwam der mor nait tou dij weerom te bringen. Hond sleepte schoap op t leste veur rechter. Rechter was gain beste, lait schoap mor naauw aan t woord. Wel raip hai wolf op as getuge. Dij zee dat schoap nait ain→

Smookgevoar

Nait dat Johan hom veul van rookverbod aantrekken dee. Der binnen ja zo aibels veul dingen dij ongezond binnen, nait maggen. Ze kinnen hom nog meer vertellen!
Hai het n drok bestoan, viendt e zulf, en sums nou en din mout hai toch ook even relaxen kinnen mit n sigretje, nait →

Snij-jacht

Sniedende snijnaalden
striemen iezelnde lucht
kleums tot op bot
heur k bloots kerkklok
deur snij-jacht hìn
luden dat t over is


k bin deur heur vergeten
zai komt nooit meer om
heb aiglieks ja aaltied
wel waiten dat zai ook
zunder mie deur snij-jacht kin.

Spoanse Hond

Laif en leed haren zai mit Beiske, dij n snobbeltje op n Kooikertje leken haar mor dat nait was, daild. Mor nou haar zai t ter tou doan en noa n zetje mos der n nije kommen van zunder hoesgenootje was t wel slim stil ien hoes. t Mos vernijs, net as Beiske, ain oet t asiel worden en t →

Sprinkhoan en Mieghommels

(Noar n foabel van Aesopus)

Mieghommels wazzen op n schiere winterdag drok bezeg groankorrels te dreugen dij zai ien zummer sprokkeld haren. Sprinkhoan dij sikkom verhongerde, sleepte zuk veurbie en smeekte om n beetje vreten.
Mieghommels vrougen hom woarom of hai ien→

Sprinkhoan en Oel

(noar n foabel van Aesopus)

Oel dij der aan wènd was om ien naacht op zuik te goan noar vreterij en doagsover slaip, wer oet sloap holden deur zingen van sprinkhoan en vroug hom doarmit op te holden. Sprinkhoan waaigerde dat en aal hou of oel der ook bie baistje op aandrong op →

Stemmen

Gezienus en zien vraauw Geesie binnen òflopen joar mit verkaizens twij moal noar stemburo west, mor hemmen nait stemd. Dat kwam zo. Zai zollen aal hìn, zoas zai dat aaltied wènd west haren te doun, mor t mishottjede heur dismoal glad. Zuster van Gezienus zien vraauw, Tjoaktje,→

Stichten Kunstgaang Kaampke het ter tou doan!

Op 29 november kwamen lu van Stichten Kunstgaang Kaampke, “Kaampkelu”, veur leste moal bie nkander. Dat was ien dörpshoes van Riep. Mit stoppen van Kaampke komt ter n ìnd aan fieftien joar klainschoalege kunst en cultuur op t Hogelaand. Der worden gain tentoonstèllens→

Stilleweer

Groot roam kikt oet op netuur
over woagend vieverwotter
sweeft n swoare koap boven
swaaiend raait noar hail wied vot


mìns fietst ainzoam laangs t pad
roakt ook zo zuitjes aan oet zicht
dìnken dou je hier aan dood
dij ais veur elk n inde is


luustern noar wat proaters
zitten, swiegen→

Stroom

Dou der stroom kwam
veranderde laand
kwam licht ien donkern
welvoart mooi op gaang


Stroom het veul gouds brocht
mit òf en tou wat mins
in t aalgemain nomen
brocht t elkenain wel winst


Stroom zol der heer oet wind
vernailers kregen heur kaans
meulens overaal deel kwakt
gaf ròpse→

Struners

Struners trekken deur t dörp


doun mit aan Tocht om Noord
Kerkpad op en din deur kerk
doar gaait örgelborst hoog


Dörpshoes doar is Rondje Noord


Grunnegers en Hollands
holten hoeskes, jonkhaid, riem
n bard kwedelt balloaden


In boeten doar staait n kroam


mit steufde stainpeerkes→

Swaalfke

Gezinus haar eerste swaalfkes weer zain boven sloot bie weg laans. Hai wer der haildaal blied van omreden nou wer t pas echt veujoar en kon e endelk kunstmis op t gruinlaand gooien.
Dat dee e elk veujoar zo gaauw eerste swaalfkes weerom wazzen en hai zat doar sikkom aaltied →

Swaalfke en Kraai

(noar n foabel van Aesopus)

Swaalfke en kraai haren drokte over wel òf dat schierste verenklaid haar.
Kraai mouk der n ìnd aan deur te zeggen: “Dien veren maggen ien veujoar en zummer den wel hail nuver wezen, mor mienent beschaarmen mie allernoarst goud tegen kòl ien winter→

Swartje

Gezienus zien zeuntje haar n knientje, dij e ais op rommelmaarkt ien t dörp kocht haar veur n kwartje. t Was ain van twij jongbaistjes van zès weken old en t jong was der wild op west. Dou e bie zien moeke gain geheur von dou hai hom kopen wol, gaf e t nait op en zeurde zien pa net zo →

t Verloaten Hoes

Onderwegens van en noar schoul fietsen mien kammeroadjes en ik aaid bie n vervalen old hoes laangs. t Gehail zigt ter roepseg en triesterg oet. Vaarf bladdert van kezienen, geuten en veurdeur. Muren binnen voalbroen. Pannen binnen hier en doar stokkend. Ain van grote zichten→

Taggenteg

Kammeroad is taggenteg worden. Deur keronoabepaarkens gain dikke
veziede. Omreden taggenteg worden is toch wel apaart, haar zien vraauw
bedocht dat t aans mos. Ien boeten hebben zai n vuurkörf zet mit vuur der
ien. Twij baankjes der om tou. Twij aan twij mog veziede, op →

Tieger en herders

(noar n foabel van Aesopus)


Herders haren veul last van tieger dij midden ien nacht kwam en heur schoapen te groazen nam. Zai besloten om tieger te vangen en grouven n daipe vaalkoel. Nacht loater haren zai roofdaaier te pakken ien koel en smörns namen zai tieger op zien beurt→

Tom Tom

Gezienus en Geesje binnen gain echte vekaanzieminsen. Aiglieks hebben zai der ook gain tied
veur. Der is aaltied wel wat te doun op boerderij en dat let zuk nait ien n agenda stoppen.
Deurdat Gezienus groag n beetje handelt en kwaanzelt, haar hai twij joar leden n nog knappe→

Toukomst

Op kovviebezuik bie zuster
beproaten wie
vrouger, nou en loater
Hou òf t was, hou òf t is
en hou òf t kommen zel
Over ollu en ons
en kiender
Over wat was, wat is
en kommen gaait
Bewaarkt, zaaid en oogst
komt ien t ìnd bloots nog ploug!

5-06-09

Twij puten

(Noar n foabel van Aesopus)


Elkain komt, noar n olle legende, op wereld mit twij puten om nek. n Klaaine puut mit lek en brek* van noaber haangt veur zien borst en n dikke puut met zien aigen fouten haangt op zien rug.


Doarom zain lu fouten van aandern aaltied eerder din heur aigen

Twij raaizegers en aksebiel

(noar n foabel van Aesopus)


Twij manlu trokken mit nkander op. Ain van twij pakte n aksebiel op dij op pad laag en zee, ‘k Heb n biel vonden.’
‘Nee, vrund,’ zee d’aander, ‘Zeg nait ik, mor wie hebben n biel vonden.’ Mor doar wol aander nait aan.
t Was zienent zee e.
Zai waren nog →

Van Weg Òf

Gezienus zien ol heer wer al nuver old en nou mos e vannijs te ogen keuren veur riebewies.
Vrouger haar e veur zien minne ogen pefester had. Dij kon e ja goud omreden dij laip bie hom op laand te joagen en brochde ol Gezienus mit Midwinter aaid n hoas. Boetendes hufde hai nait te→

Vannijs

Was al n toer muid en lebait
alewel bot old was e nog nait
Ondanks kwoalen wol boer nait aan zied
kwam e onverdachts toch zo mor oet tied


Mit wat schiere woorden bie kist
is verhoald doar ain zuneg wat van wis
Bie t ofschaaid wer der wat snokken doan,
Binnen lu noa kovvie mit pleverkouk→

Vekaanziedreum

Vogels vlaigen der troag
moaken hoast gain geluud
ien hetten van haite dag


stil landschop swiegt soesderg
beziedjed onder boom
aanschaauw k laaiernd laand


n traaintje schoeft wied vot
deur katjen van hetten
ook dij het hail gain hoast


ien wiedse waarme laand
wol ik wel wieder→

Vergedelk

Is weer hail wat beurd vandoag
kop vol kovvie drinken ien zoal
dou noar brilleman
ook nog noar kapper west
mor as k heur vroag
wat zai zo al doan het dizze dag
kikt zai mie wat woazeg aan en
zegt, och nait zo veul hör
n dag krekt as aans
as k noavroag, viendt zai
dat t lasteg is dat ze →

Vergrèlde kikkers

(noar n foabel van Aesopus)

Op n keer, dou zun zegd haar dat hai traauwen wol, begonnen kikkers ien pasteriegracht van Steem zo haard as zai konden te kwakken. Domie haar last van aal dat gekwak en vroug woarom of zai zo haard kwakten. Ain van kikkers zee vergrèld tegen domie:→

Verlaifde Laiw

(noar n foabel van Aesopus)

Laiw was verlaifd op wicht van holthakker en vroug holthakker of e mit zien dochter traauwen mog. Holthakker leek dat mor niks tou, mor was ook veuls te benaauwd om te waaigern. Hai bedocht n list om zunder schoa van laiw òf te kommen. Hai vertelde→

Verschil

Noa aarbaid bie boer
kraben en knooien
op kaamp achter hoes
tot t duuster wer


Toentjederij en bok,
knòllen, eerabbels, kool,
proem, peer en abbelboom,
was haarde noodzoak dou


caravans binnen oetstaald nou
om leste olle vruchtbomen
op grasveld mit heeg der hoog om tou


stadslu→

Verswonden kop

Graauwe kop loert mie aan, t hoar roeg op kop, wat vettege toesten hoar valen hom veur ogen laans. k Schrik van dij lèlke kop en wait nait goud wat te doun. Loer mor gewoon weerom. k Vuil mie min ien hoed, vrezelke min, en t wordt der nait beter op as kop mie aal mor aanloeren blieft.→

Veur eerste moal logeren bie opa en oma

n Lutje aacht moand leden binnen mien vraauw en ik opa en oma worden. Wie binnen vanzulf hail wies mit onze eerste klainkiend en we hebben der aal n poar moal op paasd bie zeun en schoondochter thoes. Dat ging meroakels goud en “Nou wordt t tied”, zee zeun,” dat joen klaindochter→

Veur t Mìnnen

Vol en vredeg ligt rusteg t laand
overdoadeg riek te weden
ien waarme riepende lijte
vèùr ienhoalen ien augustusmoand

k Sjaauw keurend laangs stukken
zai aal dat gele gold
ien hok op òfriepen stoan

Kiek van Klaaibos Aacht noar ploats
wied weg vot bie Batten woakt dij doar→

Vlaigende schildpad

Schildpad van Leerms, dij hom lekker lui ien zun lag te koestern op vlint, bekloug hom tegen zeevogels oet Spiek over zien verdrait dat gainain hom vlaigen leren wol. Hai wol ja zo stommegeern groag vlaigen kinnen. Vriekel* oet Kraiwerd heurde klacht van schildpad ook aan→

Vos

(noar n foabel van Lessing)

Vos dij noazeten wer deur n stuk of wat honden, redde homzulf deur op n hoge muur te klummen. Doar konden honden hom nait te pakken kriegen, mor zai bleven aal mor onder muur stoan blavven en jammern. Dou Vos vot wol, mos hai doarom aanderkaant muur→

Vos en Bok

(noar n foabel van Aesopus)

Vos viel n moal ien n daipe put en kon der van zien levensdoagen nait zunder hulp weer oetkommen. Bok, dij slim dörst haar, kwam ook bie put en vroug vos of wotter lekker was. Vos, dij zien kaans zaag deroet te kommen, raip dat wotter slim lekker was →

Vos en droeven

(noar n foabel van Aesopus)

n Oethongerde vos zaag hoog ien n wienstroek wat trozzen droeven hangen. Dij zol e wel even opeten. Vos bedocht van ales om bie droeven te kommen mor t lukte hom nait dij te pakken te kriegen. Zai hongen veuls te hoog. Op t leste laip e mor wieder en zee:→

Vos en kraai

(noar n foabel van Aesopus)

Ol kraai dij n stuk vlaais gapt haar bie slagter Roggemoa, vloog mit vlaais ien neb boom ien op kerkhof bie Lopster toren.
Vos, dij achter n grafstain oet lag te rusten, zaag dat en wol stuk vlaais slim geern hebben en dat lukte hom op n slaauwe menaaier.→

Vos en Kroan

(Noar n foabel van Aesopus)


Vos nuigde kroanvogel ais veur t eten en gaf hom niks aans as wat boontjenat, dat opdaind wer ien n groot, plat, stainen bord.
Elke moal as kroan wat soep ien neb haar, viel t ter weer oet en t aargerde hom slim dat e soep nait noar binnen kriegen kon. →

Vos en Laiwe

(Noar n foabel van Aesopus)

Vos haar nog nooit n laiwe zain. Dou e veur eerste moal ain zaag, wer e zo vrezelk benaauwd dat e t ter kaant tou dee oet baangeghaid. Dou baangschieter laiwe veur twijde moal tegenkwam, was e nog bot baang, mor nait so slim meer as eerste moal. Dou e →

Vos en Peerd

(foabel noar n sprookje van Grimm)


Peerd van boer wer old en kon waark nait goud meer doun. Boer wol hom bloots laanger holden as e zain lait hou staark of hai nog was. ‘Hoal mie mor n laiw din kin k zain dastoe nog staark zat bis … en nou vot mien staal oet!’
Peerd laip bos ien. t Was→

Vos en Tieger

(Noar n foabel van Lessing)

‘k wol groag dat k gelieke vlug en staark was as ie,’ zee Vos tegen Tieger.
‘Is der niks aans aan mie dastoe groag wilze?’ vroug Tieger.
‘k Zol nait waiten wat,’ was antwoord.
‘Ook mien prachtege hoed nait?’ vroug Tieger: ’Dij het ja gelieke veul kleuren→

Vos zunder staart

(noar n foabel van Aesopus)


Olle vos zat ais mit staart ien klem dou hai aan hounder roven was bie boer. Bleef hom niks aans over as zien staart òfbieten, wol e ien leven blieven. Hai von t onderschaaid tussen homzulf en aander vozzen vanòf dou vrezelk en hai prakkezaaierde →

Vot goan

Thoes blieven, nait vot goan
te slim verbonden mit aigen stee
gain tied veur wieder kieken


en din toch lösscheuren
vot goan, vertraauwde lösloaten en
noatied aander aigen stee


nait laang vrumde bleven
vanzulf hail wat nije vrunden moakt
en laifde veur nije stee


mor ook doar→

Vot ien tied

Der was nait n bult volk op kremoatsie ofkommen en k kon der ook gainent van. k Haar al n zetje te wachten stoan ien ontvangstroemte tot wie aula ien moggen veur leste eerbewies aan mien olle taande.
Keek wat noar aander lu om te zain of der zekerwoar gain bekìnden maank wazzen.→

Votloper

Lutje jong van vaaier joar is wat dwaars, wil nait wat ollu willen en zegt nee as t joa weden mout. Jong kriegt zin nait, begunt te blèren, roakt haldaal gek ien hakken en zegt dat e votlopen wil op zuik noar n bedere pabbe en mamme.
‘Gaais dien gaang mor,’ zegt pa en doar lopt jong→

Waarm

Plevuzen ien meerkleureg broen
acht doem laang, acht doem braid
lagen doarzoot aal dij joaren
zo geef as wat mor wel ollerwets


kiener wazzen der op wozzen
hoesdaaier konnen der weden
wat is der veul op òfrevot
wer der op vertraauwde tegels speuld


kiener binnen groot en hoes→

Waarme Winters

Snijvlokken dwarreln omdeel. Toen is bedekt mit n blaank klaid. t Vrust. Vraauw is drok mit kovvie zetten van wie kriegen kiender dommee op veziede. Zulf zit k wat joareg te wezen. Zesteg bin k worden vandoag. Gedachten goan trug noar mien jonkhaid, dou k nog mit bruiers en→

Wat n verstand

aaid bleek
dat k zunner bezinnen
om Leerms kommen was

k haar op vlint zeten
en oet dòb dronken
mit ain bain ien aaskegat
en aner ien hek vaast

dou k ter over prakkezaaierde
kwam t oet:
k was nog noeit ien Leerms west.

Weep en Jupiter

(Noar n foabel van Aesopus)

n Weep, keunegin van t nust, ging baarg Olympus op, doar god Jupiter wonen dee. Zai haar n verzuik en brocht Jupiter wat van t lekkerste hunneg oet nust mit om hom te vlaaien. Jupiter dij gek op hunneg was, von t n schier kedo en dee touzeggen dat weepkeunegin→

Wiend blift waaien

Waaien dut wiend
haarder kroakt gebient
ol ploats in wiede laand
as stipke in Gods haand


minsk is der mor hail klain
in open veld naauw te zain
ien landschop deur aiwen hin wrocht
het boer zuk n goud bestoan oetzochd


ol boer noa kraben te tied oet verswonnen
is nij boer op ol stee→

Wiendstil

Boven diek oet
n slaphangend zaail
komt nait veuroet
van der is gain wiend


bie ol sluuske n stel oldjes
bekieken moois op heur gemak
dommee kuiern zai weer wieder
hebben hier gain last van wiend


deur vogeltjeslaand mit schoapen
slingert speuls loop van ol kenoal
laand ligt→

Winkelwoagentje mout

Gain postzegel meer ien hoes om op condoleancekoart te doun. Gaauw noar postboalie achter draaideur bie AH. ‘Ho’, zee winkelmaaidje, ‘Mouten winkel- woagentje mitnemen!’
‘Huif bloots even postzegels te kopen.‘
’Ook din n woagentje mitnemen!’
‘Mor wat mout k doar din→

Witte hondje

Harrie en Kees wazzen bie n mevraauw ien hoes aan vaarven. Verwìnd wit hondje van mevraauw laip heur aals mor veur vouten, mor mevraauw zee dat baistje gain kwoad kon. Opains strukelde Kees over hondje en pot witte vaarf vloog over mevraauw heur kebaaltblaauwe vlouerklaid.→

Woakhond

(noar n foabel van Aesopus)

Ienbreker was op pad en kwam bie n dik hoes doar wel wat te hoalen was. Schane genog veur hom was doar n kwoaie woakhond en dat wis hai. Daif haar doarom n dikke stoet bie hom en dij wol e hond geven zodat dij hom mit rust loaten zol.
Mor hond zee tegen daif:→

Wolf en Aaiber

(Noar n foabel van Aesopus)


Wolf dij n bonkje ien haals haar, huurde aaiber ien veur n bult geld om mit zien laange neb bonkje oet zien haals te hoalen.
Dou aaiber bestèl doan haar en noar sinterij vroug, raip wolf gnivvelnd en graauwend: “Mor
doe hes al genog betoald kregen →

Wolf en Kroanvogel

(noar n foabel van Aesopus)

Ais was bie Wolf n bonkje ien haalsgat stoeken bleven. t Was bonkje van n laam en zat ter al twij week ien. Zo kon Wolf nait wieder, hai kwam zien hool oet en vruig aander daaier hom te helpen, mor gainent duurde of wol vraide Wolf helpen. Dou kwam hai →

Wolf en laam 1

(Noar n foabel van Aesopus)

Wolf kwam n laam tegen dij verdwoald was. Hai nam hom veur om laam nait votdoadelk dood te bieten, mor om hom eerst dudelk te moaken woarom of hai recht haar om jonge daaier op te vreten.
Hai zee tegen laam: ‘Doe hest mie òflopen joar beledegd.’→

Wolf en laam 2

(Noar n foabel van Aesopus)

t Was waarm weer en wolf ging noar revier om doar wat te drinken. Laam wol ook wat drinken, mor omreden hai wol wolf nait tot last wezen, ging dij n ìndje wiederop stoan te drinken. Wolf was op roezie oet en raip dat laam votdoadelk opholden mos om waggels→

Wolf en schepers

(Noar n foabel van Aesopus)

n Wolf dij veurbie kwam, zaag dat n poar schepers in n hut zaten te schraanzen van n dik stuk schoapevlaais. Hai ging noar heur tou en zee, ”Wat n keboal zol t geven as ik krek zo doun zol as joe”.

Wotterdik

Nee, zien overtuugen op t vlak van zond eten en veul bewegen, belidt Joakob nait ien stilleghaid. t Is en blift zien laimeneerstuutje en hai wait eerlieks woar hail veul van dij dorie òf. Tot vervelens aan tou proat e der over en ie kriegen noa zo’n prevelement eerder zin om →

Zaike Laiwe

(noar n foabel van Aesopus)

Dou ol laiwe old en min was en nait meer zulf op jacht goan kon om aan eterij te kommen, bedocht e wat om zien gerak te kriegen. Hai kroop ien hool under baarg en dee krek of e bot lebait was en zörgde der veur dat elkenain t ook wos.
Aal daaier haren meelie→

Zoepenbrijkoien

Der was ais n boer in Westerlij
dij fokte doar hail best stamboukvij
vouerde heur gört
beweerde dou kört
ien stee van melk gaven dij zoepenbrij

Zo’n olle kerel

t Heugt Gezienus nog goud dat ol buurman, dij ondertied al zo’n negenteg is, n moal tou appelboom oetkledderd is dou dij viefensesteg was. Haar bain der bie broken. Haile buurt proatte der over en oordail was west dat zo’n ol kerel nait meer ien appelboom thoes heurde. Gezienus→

E-mail bie wat nijs?