Disclaimer

Voorbehoud voor de informatie op onze website

Nait elke bezuiker ken Grunnegs, doarom is dit in t “Ollands”.

Disclaimer voor https://dideldom.nu/

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://dideldom.nu/, zoals deze beschikbaar is gesteld door Dideldom.nu. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Onze partner WoordWaark (woordwaark.nl) scant al onze teksten en neemt woorden in zinsverband over om bezoekers te laten zoeken naar het gebruik van bepaalde woorden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dideldom.nu is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust primair bij de auteur, secundair bij Dideldom.nu.

Geen garantie op juistheid

Dideldom.nu streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Dideldom.nu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://dideldom.nu/ op deze pagina.

E-mail bie wat nijs?