Glaasvezel

Men von dat dörp mit moderne tied mitgoan mos. Der mos glaasvezel aanlegd worren. Dizzent was goud veur welvoart ien dörp. Om en bie was elkenain ja al verbonnen mit internet, moar t was veul te langsoam. Dat kostte bedrieven ien dörp geld. n Rad internet was wel eerste veurwoarde, om mit haile wereld zoaken doun te kinnen. Der wazzen aanders nog gain bedrieven ien dörp dij dat deden. Men kon t nooit nait waiten, wat ien toukomst ains ploatsgriepen zol. Meschain kwam der wel n Amerikoans bedrief noar dörp. Dat konnen lu nou nog nait waiten.
Elk hoes ien dörp kreeg n braive ien buzze. Doarien ston de grode veurdailen van glaasvezel en hou lu heur aanmelden konnen. Mainste lu ien dörp wollen n aansluten, behaalve n poar oldjes, dij nog nooit en te nimmer van internet heurd haren! ‘Wat mouten wie doarmit. Tillefoon is veur ons voldounde,’ zeden zai.
Hinderk en Geert zagen ok de veurdailen van n rad internet. Heur videobestaanden konnen din veul gaauwer femilie en vrundinnen/vrunden berekken.


Dou wer der mit aanleggen van glaasvezel begonnen. Tegels en stainen werren vothoald. Der wer groafd. Droaden werren ien gleuve en noar hoezen legd. Gleuve wer tougooid. Tegels en stroatstainen werren op olle plek aanbrocht. As leste wer der nog wat zaand over dizzent verspraaid. Aan ende van dag mos gegroaven gleuve tou weden. Aander dag begonnen waarklu doar, woar zai gustern ophollen haren. t Was nog n haile put waark om deur dörp dij glaasvezeldroaden te kriegen. Doarnoa duurde t laange veur hoezen aansloten wazzen.
Hinderk haar besloten, dat glaasvezel ien kelder t hoes ienkommen mos. Doar kon din ok n aansluten aanbrocht worren. KPN-monteur stelde veur, om der ok n booster aan te leggen. Hai haar der nog twije ien zien woagen liggen. Hinderk von dat goud. Hai wol aalderwegens n goie internetverbienen hebben. Zien waarkploats mos der ok moar aine kriegen. KPN-monteur zee, dat dij olle droaden, dij der nog lagen, vannijs bruukt konnen worren.
Aander dag haar Hinderk perblemen mit zien computer. Hai belde KPN. Soavends twij doagen loater zol der n monteur veurbie kommen. Hinderk vroug Geert, of hai der din bie weden kon. Dat wol der geerne doun.
‘Din kinnen wie eerst soam mit nkander eten,’ zee Geert.
Hinderk von dat drijdubbel goud.
Dij oavend moakten zai t eten kloar. Hinderk von, dat Geert veul beter as hom koken kon. Noa t eten wer òfwas doan. Doarnoa zat Hinderk achter zien computer en Geert achter zien MacBook. Wat Hinderk al verteld haar, der was gain internetverbienen.
n Aander KPN-monteur – n grode man mit n nuver bos swaart hoar op zien kop – kwam n haalf uur te loat. Hai zee, dat t waark bie n veurege klaant oetlopen was. Dat wollen Hinderk en Geert geerne geleuven, moar hai haar ok n haalf uur ien n kroug hebben zitten kind!
Veurdat Hinderk mit KPN-monteur kelder ien ging, sprak der: ‘Mien vrund en ik binnen geleuvege lu.
As der aargens n perbleem is, zeggen wie nkander, immer en aaltied geleuven en vertraauwen ien God. Din komt t goud.’
KPN-monteur keek Hinderk verboasd aan en zee: ‘k Vertraauw immer en aaltied op mien goie riw en meetapperoaten. God het doar gain naks en gain niks mit te moaken.’
‘Dat mouten ie zulf moar waiten. Elk minsk het joa n overtugen!’ zee Hinderk.
Aansluten ien kelder bleek goud te weden. Volgens KPN-monteur mozzen der aalderwegens nije droaden noar modem ien waarkkoamer tuugd worren. Zien mainen was, dat zien kollegoa gain goud waark òfleverd haar. ‘Dat wort nije goaten boren,’ stelde KPN-monteur vaast.
Geert zee dou: ‘k Heb hier immer en aaltied veul te grode goaten boord. Ien toukomst mos der meschain ains weer wat deurhin tuugd worren. En wat heb k ien mien levent al veul droaden aanlegd. k Kin nait zeggen houveul kilometer. Ie kinnen doch dij olle droaden vothoalen!’
‘t Liekt, dat ie der verstaand van hebben! Aanders der mouten doch nije goaten boord worren,’ reageerde KPN-monteur.
Geert was t doarmit nait ains en zee: ‘Ie kinnen t doch pebaaiern, droaden der deurhin te tugen.’ Dat dee KPN-monteur. t Bleek, dat Geert geliek haar. Droaden gingen, noadat olle droaden vothoald wazzen, zunner muite deur de goaten en werren op modem en aanslutens vaastzet. Geert wol ok nog n aansluten ien woonkoamer hebben. Vervolgens brocht KPN-monteur n nije gebrukersnoam en n nij wachtwoord ien modem aan. Hai zee, dat dit beter en vaaileger was. Noa ienbringen van gegevens laip Hinderks computer al gaauw oet de kiek. Hai was der bliede mit .Dou monteur ien gaang was om te vertrekken, raip Geert, dat der n perbleem haar. Hai kreeg zien Mac Book nait aan loop. KPN-monteur draaide hom om en laip hoeskoamer weer ien. Efkes loater zat der op Geerts stee. Dizzent dudde oet, wat der doan haar.
KPN-monteur zee: ‘Ie binnen wis en woarachteg n perfester. Ie hebben t joe veul te stoer moakt. t Kin veul slichter.’
‘k Bin gain perfester, moar n Ziggo-monteur,’ zee Geert.
Dou KPN-monteur dat heurd haar, ston der vergrèld op en laip koamer oet.
‘n Lekker kontje hebben ie,’ raip Geert hom achternoa.
KPN-monteur draaide hom om en zee: ‘Ie voele, olle kontfiekers. k Kom hier nooit nait weer.’ Hai haar om en bie t hoes verloaten, dou Hinderk raip: ‘Ie vergeten joen zo belangriek meetapperoat, meschain mouten ie dizzent nog ains bruken.’
KPN-monteur kwam terug. Keek stroal veur hom oet. Hai greep zien meetapperoat en zee, dat ie zunner God zien waark ien toukomst wel doun kinnen zol.
‘Din mouten ie nait vergeten, joen meetapperoat mit te nemen,’ zee Geert.
KPN-monteur sweeg en schoedelde nog wat mit zien konde hinneweer.
Geert raip: ‘Ie hebben doch wel n nuver en lekker kontje. Wollen ie nait bie ons blieven?’ KPN-monteur verlait t hoes en sloug oet ale macht veurdeur tou.
‘Dat haste wel aanders zeggen kind,’ maarkte Hinderk op.
Zai keken nkander aan. Heur ogen glinsterden en heur laifde veur nkander sprak deroet.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren in Wìnzum (Grunnen) 1948 – leeft en waarkt ien Stad. Studaaierde aan Akkedemie Minervoa en Rieks Universiteit Grunnen. Sunt 1979 beeldend kunstenoar, sunt 2002 dichter en schriever ien t Grunnegers en sunt 2009 ontstoan der gedichten en verhoalen ien t Duuts.
Al veule joaren laank is zien waarkterrraain de abstrakte fotogroafie. Beeldmaterioal wort bienkanderzammeld. Dat din vervolgens anoaloog en digitoal bewaarkt wort. t Is speulen mit meugelkhaiden van techniek en beeldeleminten.
Ien zien gedichten pebaaiert hai krekt zoas ien zien fotogroafie op zien aigen speulse waarkwieze aan loop te wezen. Ien vergelieken mit zien fotogroafisch waark stoan zien gedichten veul stoever bie aaldoagse waarkelkhaid. Onnerwaarpen binnen: laifde, noatuur, toal, taikens … Beelden worren laind oet wat der zo beleeft en zigt, zien dreumen, biebel, kunst, kunsthistorie. En sumtieds kin der oet zien haart zo moar wat spontoans ontstoan.
  
Folkert Sierts zel op diensdag 20 juni om 20:00 uur bie Walter´s Bookshop, Olle Kiekjesstroat 10 ien Stad zien bouk mit Grunneger en Duutse gedichten veurstellen.
 
Titel is: TRAAINRAAIZE/ REISE MIT DER BAHN.
 
Ie worren verzöcht joe aan te mèllen op: info@godertwalter.nl of telefonies: 050-3122523.
 
Pries is: €25,00
Verkriegboar bie:
Godert Walter, Olle Ebbingestroat 53, Stad.
Folkert Sierts, Wassenberghstroat 19, Stad (wel op ofsproak: 050-3133910 of sigro@home.nl)
 
Ie kinnen ok €25,00 + €5,00 (verstuurkosten), of €25,00 + €10,00 (boetenlaand) op: NL95 SNSB 8839 3231 71 van Sierts Groningen Sigro – nait vergeten joen adres aan te geven – overmoaken.
 

E-mail bie wat nijs?