Schutte, Harbert

Woont in: Bennewôl.
 
Op dit stee willen wie geern wat informoatie over de schriever geven. Veur de lezer is dat vanzulf interessant. Wenneer geboren, woar komt hai of zai vot? Al meer schreven? En nog wat meer achtergrond. Schaande genog hebben wie dij informoatie nog nait (compleet). Doarom n oproup aan de schriever ons wat op te sturen.
 
Wie hebben veul waark van al wat joaren leden op de webstee stoan. t Kin vanzulf ook wezen dat de schriever al oet tied komen is. Doarom n oproup aan de noabestoanden om dizze informoatie te sturen, zodat noast t schriefwaark ook de persoon van de schriever in onze gedachten wieder leeft.

Achter n gesloten deur

en over zien wangen lopt n troan
hai ken t zug mit de beste wil mor nait begriepen
en zien koezen knarsen van vergreldighaid
dat zien Gittje plots is hén goan
ze nam in aale stilte van de wereld ofschaid
en dut zien voesten stief dichtkniepen,

kinder, dij hebb n ze nait
en zo staait→

De roup noar Moeke

Dij altied veur die kloar stait
en die zo kent, deur en deur
óveral wel weer road op wait
zo’n Moeke, doar gaist gewoon veur!

Ze ropt die smörgens wakker
asmits wel vaar/vief moal
begunt veur die den ainmoal t gejakker
sprek ze die tou in ‘Moekes toal’.

Zai→

Dreum

Dij k nait gaauw zal vergeten
ze was zò dichtbie en echt
k ken heur wel opvreten
wat aingelieks al genog zegt,

Nèt dreuge achter oren
ging k den ook al op pad
noar dij aine op zuik
en dij k vond noar joaren
t wicht, dij alles had
en d’r wat moois van muik,

Den, zomor op n dag
bin→

Even moal allaine in t duustern wezen

As zo t licht de dag verdrift
en langzoam in t twijduustern over gaait
den wordt t gaauw duuster
woarin mainegain wel ais n moal verblift
even zo allaine, gainaine dij t wait
en legst in gedachten dien oren te luuster,

noar geluud n van t nachteleke leven
en zo is t den hailndal→

Gewoonten

Het elk wel zo zien aigen
sprekt de ain niks aans den de woarhaid
dut n aander negen van de tien woorden laigen
en wait in t lest zulf nait meer woar t over gait.

Dut de ain in t wotter noa t ofwassen
ook t kunstgebid d’r nog even in schoon mokken
alveurns deur de geutstain te→

Hé doe

k zol vot noar die tou runnen
ast joa zegst en gefst mie de kaans
din leer ik die beter kennen
as k mit die de wereld rond daans.


refraain:
want waistoe, k mout elke dag aan die denken
en alles wil k die wel geven
wilst doe mie dien laifde din schenken ?
want bist al n dail van mien leven,

Herindailen

Nait om van drij pervincies aine te mokken
nee, want dat gaait de heren veulste snel.
Ze zitt n nog zó mooi mit hun moase op t pluus
mor veur gemaiten waiten ze, hou dat t mot!
Zai hangen t geregeld aan de grote klokken
en trekken t mit veul bombarie aan de bel
Ze sloagen mit handen→

Heuren, zain en zwiegen

Al is der nog zoveul te beleven
want zo nou en din heurst wel ains wat
ast dien oren tenminnent goud open hest
toch is t proatje mainsttied slim overdreven
en slagst geroddel mor weer veur t gat
want proatjesmoaker het der nait bie west,


Oardeg aanders wordt din bie t zain
en kinst→

In gedachten

zit ze, moeske stil
mit heur hand n daip in t schoot
veur zug oet te stoaren.
t Is bie heur duuster, kil
en op toavel ligt n snee roggebrood
mit n plakke volkoren.

Op zug het zai zo niks te kloagen.
Krigt oet de buurt geregeld bezuik
al lopen ze heur deure ook nait plat.
Wel dut zai →

k Bin blied!

dat k gelukkig nait alles wil wait n
want, alles geleuv n dou k ook nait
dat kost mie den veulste veul tied
en dou k dat laiver zo wegvlaait n
k luuster noar n nachtegoals laid
want dei mokt mie immers blied!

k Heb die mist!

as k kiek zo in dien oog n
wait k, wat wil st zegg n
en bliedde dat st d’r bist
joat n binn n vervloog n
huifst mie niks oetlegg n
want ook ik heb die mist!

Mie dunkt,

zol de wereld er nait aans oet zain
as men geleuft in de goudhaid van de mins
en nait bie veurboat al oordaild
al is n inkeling z’n haarte is van stain
nait ains kent z’n grens
en zunder het te waiten d’r zo overhin zailt,

dij kraabt zug noatied achter de oren→

Mouderdag

Mouderdag,
zunder moutwill n dut Moeke op die lett n
en hold zo n oogje in t zail
t is, dat k d’r gain doukje om wind
mor hail wat veur die aan t kaante dut zett n
en krigst aan laifde ook zeker dien dail
want, of word st ook 50 joar, blifst heur kind!
en doarveur Moeke, bin k die→

Olderdom!

Begunt de ain al te maarken zo onder t proaten.
Dij wil die t antwoord wel geven
mor ken d’r mit gain meugelkhaid opkoomen.
t Ligt asmits veur op de lippen
mor ken t op dat moment even nait zeggen.
En n aander krigt bie leutjen t ook in de goaten
dat t ‘old worden nait→

Pinksterdoag n!

elk het z’n aig n menaaier van leev n
en is den ook sikkom gain mens geliek
as we mekoar zo kenn n verdroag n
in weerde loat n en waardering geev n
den mag st bliedde weez n en bist riek
en wens ik joe fijne Pinksterdoag n!

Poaskedoag n!

beste mensen, hol nog eev n geduld
mit t aaier geev n ain vrolijke kleur
hounder kenn n d’r nait teeg n legg n
en loat n zug nait opjoag n
ook brandt d’r weer n Poaskebult
t volk was d’r doag n mit in de weur
en dou k bie dizze den ook zegg n;
k wens joe haile mooie Poaskedoag

Stille wottern

Stille wottern, daipe gronden,
gezegden en spreekwoorden
te veul om op te schrieven
woardat om gait kenst wel roaden
en is t asmits stoer om diezulf te blieven,

omzums binn n ze d’r nait
en koom n ook nog dikwijls oet
zo is t is bie de aine n vroag
en bie de aander n wait
dei→

Stille wotters, daipe gronden

gezegden en spreekwoorden
te veul om op te schrieven
woardat t om gaait kinst wel roaden
en is t asmits stoer om diezulf te blieven,


omzunst binnen ze der nait
en kommen ook nog dikmoals oet
zo is t is bie de aine n vroag


en bie de aander n wait
dij zien oren, mond en ogen sloet
den →

t Ende van n nij begun,

En zo is t bie leutjen alweer
al most van t eerste nog biekomen
lag ons lot ook dit joar weer in ‘Gods’ handen
en het onze ‘laive Heer’
weer mainigain tot zug nomen
zo te lezen in t doagelijkse kranten,

In de mainste gevallen veulste vroug
al vindt n →

t Is alweer zowied

t ende is al weer bie leutjen in t zicht
boetendeur is t routduuster
en d’oostenwind iesder kold
k hol de roamen en deuren stief dicht
de radio stait aan, ik heur en luuster
veur de winter is der genog zolt,


de doagen begunnen al wat meer te lengen
aal doagen zo’n hoanetree meer→

t Is veurjoar!

tied veur poot n en zaai n
al stait al hail wat te blui n
zo stoan de poters al kloar
lu doun hun gras al maai n
wat ook begunt te grui n
t is immers veurjoar!

t Is woensdag!

t Is woensdag!
vul n moal in dizze dag
zo ondanks t rötweer
mit ongekende ding n
wat veur n keer ook mag
goa d’r ains veur en lach
en dou t veur dizze keer
n gat in de lucht spring n
t is woensdag!

t Leven draait deur

nog nait zo gek laank leden
ston k hail aanders in t leven
de joaren, dij veurbie binnen gleden
hebb n mie n hail aander inzicht geven,

niks was mie eerst te wonderliek
ston open, veur alles en nog wat
en as k nou zo om mie tou kiek
blief k ducht mie op t rechte pad,

toch kenst de natuur→

t Wicht oet Westerwolle

Dij van laifde hold, dansen, zingen en lezen.
Dit spontoane en vrolijke wicht
hier in Westerwolle is allermints verlegen
en mag d’r den ook wezen.
Mit heur goddelijk lichoam en nuver gezicht
hold gain mens heur mit n span peerden tegen.

Ze ken proaten en braien tegelieks→

Voader

zuik, zuik en doe zalst t vinden wicht
zeest destieds altied
as k woaraargens noar opzuik was
mor was dát nou toch ains gain leugen
want ken joe nait vinden, bist zuik
al is t nog zo licht
en grammietig de advertentie weer wegsmiet
dou k dij veur de zoveulste moal weer las
en zo →

Voader

“Zuik, zuik en doe zelst t vinden, wicht”
zeestoe destieds altied
as k woaraargens noar op zuik was
Mor was dat nou toch ains gain leugen
want k kin die nait vinden, bist zuik
al is t nog zo licht
En grammieteg d’advertentie weer wegsmiet
dou k dij veur de zoveulste moal weer las→

‘Vrede op oarde’

Wordt er dommeet weer oet volle borst zongen
op zangkoor of in n kerke zingen luu as liesters
mannen, vraauwluu, olden en jongen
boeren, burgers en boetenluu, domie’s en priesters.

Mor in landen, hier hail nait zo wiet vandoan
schaiten ze mekoar deele mit duvels geweld→

Vrijhaid

is mit gain gold te betoalen
stel die ains veur
ast most vluchten veur dien leven
en nog wel oet dien aig n voaderlaand
welk onmens dut dat in Godsnoam bepoalen
as t nait om t geleuf is den wel om d kleur
en mout t volk z’n vrijhaid opgeven
deur nou ainmoal nait te stoan aan →

Vrijhaid!

is n leev n zunder hoat en nied
en elk in z’n weerder dust loat n
oet wat veur n nust ook komst
en woardat st ook bist geboor n
mokt in Vrijhaid leev n zo blied
wat veur n toal ook dust proat n
en dat zo ooit in de toukomst
ons wereld ains dut opkloar n
zai, dei noar Vrijhaid dut streev→

Vrijhaid! (Herdenking)

en bevrijd te word n mit n lach en n troan
en er aandacht aan bliev n schenk n
want, t is mens aig n wat immers teld
om soam n in n land te kenn n leev n
in alle ‘Vrijhaid’ want dat is woar t om gait
en bliev n zo getrouw weer stilstoan
mit eerbied de veule dood n te herdenk n→

Vrolijke Poaskedoag n!

en geef dizze baide doag n kleur
mit neut nschait n en aaier eet n
zall n dizze doag n weer sloag n
‘kop d’r veur’mit n goud humeur
Poashoas het ook nait stil zeet n
vrolijke Poaskedoag n!

Waiste!

k vleide mie hin en oet ging t licht

en dochde slim aan die

mor dou t eev n mos weez n wicht

was de nacht alweer veurbie

waiste!

E-mail bie wat nijs?