Krekt n verhoal oet Biebel

Op n kolde winterdag ree bie ons in t loug n dikke bus, dij op zuik aargens noar was. Gain minsk op stroat te zain vanzulm, t was ook aibels kold dij dag. n Hail aaldoagse vrijdagnommerdag, dochde k. Dikke bus ging bie ons op maarkplaain stoan, sjefeur dee roam omdeel en zag mie doar stoan mit mien fiets aan haand. Sjefeur begunde te proaten mit mie: ‘Guten Tag, ist hier ein Asylzentrum?’ ‘Moi’ zee k, ‘wie bitte? Joa,’ zee k in mien schierste Duuts.
Zo ree k veur dikke bus aan noar asielzuikerscentrum bie ons in t loug.
Veur in bus zat n klaain wichtje dij mit grode swaarde kiekers aan t kieken was noar mie. Zai haar n deken om heur hìn sloagen. Elks haar n deken om zok tou veur kolde. Woar zol dij bus votkommen? n Vrumde noam ston der op, wied vot in èlks gevaal, zo te zain. Haildaal vol was bus, òfgeloaden. Zollen zai aan vlucht weden … vanaal gaait deur kop, ja.
Bus draaide t haim op, sjefeur stak zien haand as ‘bedaankt’ omhoog.

Dag of wat loader bin k ais noar asielzuikers tou goan om n proatje moaken te goan, op wat veur menaaier ook. Wichter deden mie oet douken dat dizze lu hail oet Israël ontkommen wazzen. Moanden onnerwegens west, mit aal goud en slecht der bie. Zai binnen der nait goud aan tou, wer der mie oetstukt. Ain van wichter kwam noar mie tou en zee: ‘Wilst doe hier wel n toutaast helpen goan, wie hemmen verlet om helpers.’ k Ging mor eefkes in binhoes om lu n haand te geven en ‘wilkommen’ zeggen. Zo tumelde k in n spinweb van lu dij mie nait begriepen konnen en ik heur nait. Mor mit haanden en vouten kom je n ènd, ja. Zo ben k in e kun kommen mit dizze lu oet Israël. Stoareg aan kinde k noamen, mor stoer is t. Dat aine wichtje dij zo klaain leek, was dat ainmoal nait, zai wazzen apmoal nait groot. Dij lutje wicht is n maaid van om en bie viefentwinneg joar old. Mainstentied zit zai bie mie aan toavel óf is mie aan t helpen. Maria hait zai, mor wort Magdalena nuimd. Krekt zo’n boudel as hier, as ain Kneels hait, nuimen wie hom Geert.
Ain van wichter dee mie oet douken dat dij Magdalena in n tehoes zeten haar, zai was ja nait vertraauwd om lös te lopen. Dokters haren van aal mit heur ommaans had mit pillen en woarzeggers en striekers. Ook in Duutslaand was zai onner behanneln west. Zo’n strieker haar zegd dat zai zeuven kwoade gaisten in zok haar. Doarom dee zai zo maal, der kon ja gain minsk wat mit heur worren. Zai zol beder worden as zai bie lu in n hoes touhollen zol. t Wer der nait beder op, zai was aal voak votlopen. Ook hier dee zai dat.

Zo kon t der heergoan dat zai noar UMCG in stad òfraaisde. Mit n plestieken puut, meer nait. k Bin der miesderg van west, k wol heur zo geern bie mie in beurt hemmen. Mie veurnomen om Magdalena op te goan zuiken in zaikenhoes.
Gain goud nijs kwam der oet Stad. Zai was haildaal in toeze mit heurzulf.
Wichter wazzen bie dokter west en dij zee dat t goud weden zol dat zai noar n femilie òfraaisde dij heur helpen konnen mit heur kwoal. ‘Dat kwoade in heur is vot,’ zee dokter. Mit pillen en poeders kinnen zai heur kwoal n klaain beetje in bedwang hollen.
Wie binnen n end op glee mit Magdalena. Wichter hemmen goud omdenken noar heur had. Mor ja, woar mos zai noartou?
Dou kwam mie der wat in t zin. Zai komt oet Israël en wie hemmen stoef bie Röppen ‘Bethlehem’ liggen, n ploats dij zo hait. Zol dat wat weden?
k Bin der ais op òfgoan of doar n stee veur dizze wicht was. Wie hemmen heur t zain loaten. Mit heur aan proat west, mit n tolk der bie. Zo is t heergoan dat Magdalena òfraaisde noar Röppen, noar Bethlehem. Gain wizzer stee kon der weden, n biebelse noam dij in heur stroatje paast. Magdalena is der nou aal weer dik twij joar. Wie kommen voak ais bie nkander. Nederlands leren gaait goud, verstoan doun wie t hail schier.
Heur kwoade gaist is vot, op n goie dag was e aal vot, noeit weerom kommen. Zai het teuverdeus-les en mit droadpost kin zai aan proat mit heur femilie in Israël.

t Gaait goud mit Maria Magdalena. Vandoag gaait Maria Magdalena traauwen mit Jaap, dij op boerenploats zien waark het.

k Bin getuge veur heur, krekt of zai mien dochter is. Dij wicht in bus mit heur broene kiekers, dij is mie bot slim dierboar worden. n Crème traauwklaid het zai aan mit n roeker oet Israël. Geluk en laifde op Röppen mit Grunneger ploats Bethlehem as heur thoes.

Meer van t zulfde:

Ploats hier joen reactie op dit stòkje, de nijsten kinnen ie lezen op de Thoesbladzie. Algemaine reacties geern op t Prikbord.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Achtergrond info:

Geboren in: Laskwerd, 4 augustes 1939
Woont in: Middelsom
Schrift veur: Dideldom
Kreuze
Toal en Taiken

“In mien jonge joaren heb k in verplegen waarkt,
ol Diaconessenhoes in Stad (wat n tied heb k do-
ar had). k Bin Grunneger schriefster vanóf begun
tachteger joaren. Verhoalen en gedichten woar k
vief bouken van oetgeven heb. k Schreef in 1989
mien eerste boukje ‘Maggels’. Mien leste bouk tot
zowied ‘Maank schaar en schimmern’ verscheen
in 2014. Körts leden binnen der vief gedichten
van mie op meziek zet. In twij kerken werden dij
zongen deur Grunneger Koamerkoor, mit gedich-
ten derbie dij k veurdroagen heb. Doar bin k slim
groots op. k Dou voak mit aan schriefwedstrieden
poëzie en proza. Ook schrief ik in t Nederlaands,
dou mit aan wedstrieden verhoalen en gedichten
woar mainsttied n thema aan vaast zit. Zo heb k
ook mitdoan mit ‘Lentis’ mit aner lu, dij ook nomi-
neerd wazzen, woar dou drijdoezend bouken van
drukt binnen. Van twij bouken n nominoatsie had
en dat is ook slim schier. k Mag geern veurlezen
op schoulen of verainens en k vin t schier waark
om toallessen veur legere en middelboare schoul
te moaken, en opstèllen vanzulf. In ons zörgcen-
trum waark ik mit n koor, mit Grunneger wieskes
en vèrskes.”

Bouken:
Maggels (Profiel, 1985)
Laifkeblommen (Kunstgaang Kaampke, 2003)
Vleden lezen ien tied van nou (Sikkema,
2011)
Margriet, n wicht oet Grunnen (Sikkema,
2013)
Maank schaar en schimmern (2014)

E-mail bie wat nijs?