Zandinga, Fre

Geboren: 1943 in Woagenborgen
Woont in: Faarmsom

In Winschoot op kweekschoul goan en altied onderwiezer west. Leste schoul was De Citer in Daam. Nou bin ik met de vut. Sommege verhoalen binnen al eerder ofdrokt, in Kreuze beveurbeld en ik heb n poar moal n daarde pries kregen mit schriefwedstrieden in Daam.

Bie kapper…

Hai haar der nog nooit eerder hìn west. Dat huifde ook nait, want moeke haar hom zulf aaltied t hoar ofknipt.Dat dit nait altied even goud lukt was,→

Bitterbalen

t Was feest op schoul. Der was ain joareg. Franske was zes joar worren. Hai haar der al nachten nait van sloapen. En vandoag was t din zowied. Dou hai→

Ol vraauw Stoal

Elke dag om haalf vaaier as schoul oet was, ging t lutje wicht noar hoes. Moeke haar din n stoetje mit n kopke melk veur heur kloar stoan.Dat mos ze aaltied→

Voele stevels

“Remko, Remko, eten!” Moeke ston in achterdeur te roupen. Zai keek om t hoes tou, moar gain Remko. Altied was jong in de buurt en net tegen etenstied→

Vrumden op schoul

Zol dat nou woar wezen? Kinder wollen t eerst nait leuven. Moar elkenain zee t en din zol t ja wel zo wezen.
Der kwammen twij nije kinder op schoul. Twij→

E-mail bie wat nijs?